Urlop wychowawczy – podstawa składek w 2013 r.


Od stycznia 2012 r. zostały wprowadzone zmiany w ustalaniu podstawy składek. Od stycznia 2012 r. podstawę taką stanowi kwota 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Nowe przepisy wprowadziły to, że tak określona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy, nie więcej jednak niż kwota 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia- w styczniu i lutym 2013 r. jest to – 2.106,13 zł.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się w taki sposób, jak podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, tj. dzieli się wynagrodzenie osiągnięte przez pracownika przez liczbę miesięcy, z których wynagrodzenie to zostało osiągnięte. Z tą różnicą , że przyjmuje się pełne wynagrodzenie brutto, łącznie z częścią składek społecznych finansowanych przez pracownika ( 13,71 proc ).

W przypadku osób które były zatrudnione przed przejściem na urlop wychowawczy w pełnym wymiarze czasu pracy i uzyskiwały z tego tytułu wynagrodzenie minimalne podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku. W 2013 r. będzie to 1.600,00 zł. Jak była to praca na część etatu to podstawę ustalamy proporcjonalnie np. ½ etatu -800,00 zł brutto itd.

Reasumując:
Musimy ustalić podstawę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe biorąc pod uwagę średnią z 12 miesięcy ( albo z miesięcy faktycznie przepracowanych ) poprzedzające okres zatrudnienia u danego pracodawcy przed urlopem wychowawczym (uwzględniamy tylko pełne miesiące ). Ważne jest aby ta średnia nie przekroczyła kwoty 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. W styczniu i lutym 2013 r. jest to kwota 2.106,13 zł ( podstawa ta ulega zmianie co kwartał i jest podawana na stronach ZUS).
Jeżeli ze średniej z 12 miesięcy wyjdzie kwota wyższa niż 2.106,13 zł to podstawę składek na emerytalne i rentowe ustalamy właśnie od tej podstawy. Nie można przekroczyć tej kwoty.

Podstawa składki zdrowotnej w 2013 r.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej u osób przebywających na urlopie wychowawczym nie uległa zmianie i nadal wynosi 520 zł. Podstawy nie obniża się proporcjonalnie, tak jak w przypadku składek emerytalnej i rentowej. Podstawa ta ma obowiązywać do połowy roku 2013.

Jak to wykazać w serwisie ifirma:
Jeżeli urlop wychowawczy będzie cały miesiąc a ustalona podstawa na emerytalne i rentowe będzie np. 1.600,00 zł brutto to w serwisie wprowadzamy w ten sposób:
Dla pracownicy nie musimy wystawiać rachunku. Ale musimy tę osobę wykazać w raportach i deklaracji do ZUS. W serwisie wchodzimy na zakładkę < deklarację >wygeneruj deklaracje ZUS> zatwierdzamy. Utworzy się deklaracja ZUS DRA za dany miesiąc i raporty RCA, RZA, RSA .
Wchodzimy na raport ZUS RCA dodaj osobę ubezpieczoną >otworzy się raport który należy uzupełnić. Podajemy dane pracownika, kod tytułu ubezpieczeń, podstawę składek i składki a następnie zatwierdzamy.
Uzupełniamy poszczególne punkty:
pkt.01 – wpisujemy kod -12 11 0 0
pkt.04 – podajemy -podstawę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Od stycznia 2013 r. -podstawa wynosi – 1.600,00 zł
pkt.11- podajemy -składkę emerytalną finansowaną przez płatnika – 19,52% – 312,32 zł
pkt.12- podajemy -składkę rentową finansowaną przez płatnika – 8% – 128,00 zł
pkt.06- podajemy- podstawę na ubezpieczenie zdrowotne -520,00 zł ( do czerwca 2013 r. )
pkt.10- podajemy -składkę na ubezpieczenie zdrowotne -46,80 zł ( do czerwca 2013 r. )
pkt.15- podajemy – razem składka : 487,12 zł.
Zatwierdzamy.
Wchodzimy na raport ZUS RSA :
otworzy się nam strona z RSA< edytuj> dodaj osobę ubezpieczoną>uzupełniamy dane
pkt.01 – wpisujemy kod – 01 10 00
pkt.02- wpisujemy kod świadczenia przerwy -121 ( wybieramy z listy )
pkt.03-podajemy okres świadczenia przerwy -data -od…
pkt.04-podajemy okres świadczenia przerwy -data – do…
Zatwierdzamy.
Teraz należy to jeszcze wykazać w deklaracji ZUS DRA.
Wchodzimy na zakładkę < deklaracje> DRA < należy ją edytować i wpisać:
część III DRA -pkt. 01- liczba ubezpieczonych, musimy dodać tę osobę
część IV -składki finansowane z budżetu państwa
pkt. 10 -składka na emerytalne -19,52% – wpisujemy – 312,32 zł
pkt.11-składka na rentowe- 8% – wpisujemy – 128,00 zł
pkt. 12- suma – 440,32 zł
część VII pkt. 03- podajemy – 46,80 zł.
Zatwierdzamy.

Podstawa zasiłku za niepełny miesiąc:
Jeżeli początek lub koniec urlopu wychowawczego nastąpi w trakcie miesiąca to podstawę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ustalamy proporcjonalnie. Ustalamy ją dzieląc policzoną wcześniej podstawę lub te 60 proc. ( 2.106,13 zł w styczniu i lutym 2013 r. ) przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca ( np. luty ma 28 dni w 2013 r.) i mnożymy prze liczbę dni , w których osoba podlegała ubezpieczeniu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.
Np. Pracownica rozpoczyna urlop wychowawczy od 20 lutego 2013 r. a ustaloną podstawą jest 1600,00 zł.
To 1600,00 zł : 28 dni w lutym * 9 dni ( od 20 lutego do 28 lutego jest 9 dni ) = 514,29 zł.
I od tej podstawy ustalamy składki na emerytalne i rentowe tak jak w przykładzie podanym wyżej, tylko zamiast od 1600,00 zł liczymy od 514,29 zł.

 

Ważne!
Zasiłek wychowawczy wykazujemy na raportach i deklaracji do ZUS zawsze w miesiącu którego dotyczą np. zasiłek wychowawczy jest w miesiącu lutym to wykazujemy to w raportach i deklaracji lutowej.

Małgorzata Michalak

 • M.Michalak

  Rzeczywiście wkradł się mały błąd w naszym artykule liczba 8 została przestawiona z 7. Za co przepraszamy. Zostanie to poprawione. Bardzo Panu dziękujemy za zgłoszenie.

 • Andrzej

  W pozycji:

  „pkt.15- podajemy – razem składka : 478,12 zł.”

  jest chyba błąd. Łączna suma powinna chyba wynieść 487,12 zł.

 • M.Michalak

  Jeżeli chodzi o urlop wychowawczy to przysługuje on pracownicy (pracownikowi ) zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, kiedy łącznie są spełnione warunki:
  -pracownica/pracownik ma co najmniej 6 miesięczny staż pracy ( zaliczamy wszystkie poprzednie okresy pracy ),
  -pracownica/pracownik złoży wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego,
  -urlop ma zostać udzielony w celu sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem do lat 4,
  -drugie z rodziców nie korzysta z urlopu wychowawczego.
  Natomiast jeżeli chodzi o urlop wychowawczy dla osób prowadzących działalność to nie przysługuje on takim osobom. Jest projekt , że ma się to zmienić i również takie osoby będą miały możliwość korzystania z takiego urlopu. Z informacji ZUS wynika jednak, że nie jest jeszcze dokładnie sprecyzowane kiedy te zmiany mają wejść. Dlatego proszę śledzić informacje w prasie, telewizji czy internecie na ten temat. Jeżeli takie zmiany wejdą będzie też zapewne informacja na naszym blogu na ten temat.

 • http://urlop-wychowawczy.pl Paulina Kononowska

  A wiadomo może jak ma się wyliczanie podstawy składek dla samej siebie, jeśli prowadzę działalność gospodarczą od 1 września 2012, a wcześniej pracowałam od lutego do lipca 2011 na pół etatu (przed lutym studiowałam)? Myślę, że taka informacja przydałaby się wielu osobom, więc jest to pomysł na kolejny artykuł.

Archiwum bloga
Pobierz blog na telefon