Zmiany w zgłaszaniu do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

21

Podstawa prawna

Od 1 stycznia 2013 ulegają zmianie zasady zgłaszania członków rodziny do ubezpieczeń zdrowotnych. Zmiany te wejdą na podstawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2012r. poz.1016) z dnia 27 lipca 2012 r.
Do tej pory ubezpieczony przekazywał płatnikowi składek informację o tym by zgłosił członka rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego.
Przez członka rodziny należy rozumieć zgodnie z art.5 pkt 3 ustawy zdrowotnej:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonek,
 • wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym
  gospodarstwie domowym.

Termin zgłoszenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych narzucił płatnikowi 7 dniowy termin do zgłoszenia członków rodziny. W nowym roku termin 7 dni na zgłoszenie będzie zapisany w ustawie i będzie to termin obowiązkowy.

Przykład:

Pracownik informuje swojego pracodawcę na odpowiednim oświadczeniu, że od 01.01.2013r. ma podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu jego córka Anna.
Podaje płatnikowi dane dziecka, czyli Pesel, datę urodzenia, adres zamieszkania.

Płatnik na zgłoszenie córki pracownika ma 7 dni, czyli do dnia 07.01.2013r. powinien do właściwego dla siebie oddziału ZUS złożyć druk zgłoszeniowy ZCNA.

Jeśli pracodawca zwolni pracownika i go wyrejestruje z ubezpieczeń, to automatycznie członkowie rodziny zostaną również wyrejestrowani z ubezpieczeń.
Gdy pracownik podejmie pracę w nowym miejscu u innego pracodawcy (płatnika składek), to ponownie musi zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Zakres podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu

Do stycznia 2013 dzieci miały zapewnione prawo do świadczeń zdrowotnych. Od 1 stycznia prawo zostaje zachowane lecz wymagane jest dopełnienie formalności zgłoszenia dziacka jako członka rodziny pracownika, lub przedsiębiorcy.
Dziecko, które jest członkiem rodziny ubezpieczonego i jest zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku choroby będzie miało zapewnione leczenia na koszt NFZ.
Zarówno zgłoszenia jak i wyrejestrowania członka rodziny dokonuje się na druku ZUS ZCNA.

Zasady zgłaszania dzieci do  ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie konstytucji  każdy ma prawo do ochrony zdrowia,ale nie każdy ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r., prawo do leczenia i korzystania ze świadczeń na zasadach w niej określonych maja następujący ubezpieczeni:

 •   Dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, wnuki,dzieci obce, dla których ustanowiono opiekę lub dzieci obce w ramach rodziny zastępczej – do ukończenia przez nie 18. roku życia;
 • Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26. roku życia.
 • Osoba, która  ukończyła 26 lat jeśli nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia, powinien na piśmie zwrócić się do sekretariatu szkoły lub dziekanatu uczelni o zgłoszenie do ubezpieczenia w NFZ.W przypadku gdy jest to osoba zamężna, pierwszeństwo w zgłoszeniu jej do ubezpieczenia ma małżonek.
 •  Uczeń, który ukończył np. 19 lat i nadal kształci się w szkole, powinien być zgłoszony jako członek rodziny. W przypadku gdy brak takiej możliwości zgłasza go do ubezpieczenia szkoła na podstawie wniosku, który  uczeń złoży w sekretariacie szkoły.
 •  Student, który ukończy 26lat, sam ma obowiązek złożyć w dziekanacie podanie o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię.

W przypadku, gdy matka lub ojciec nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego i nie są zarejestrowani w Urzędzie Pracy, a mają dziecko, które nie podlega obowiązkowi szkolnemu,  to  dziecko ma prawo do leczenia a rodzic może pójść z takim dzieckiem do lekarza. Lekarza należy  poinformować, że dziecko nie jest ubezpieczone a lekarz nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego. Za leczenie takiego dziecka zapłaci budżet państwa. Rodzice jednak w takim przypadku powinni się zgłosić do Urzędu Pracy jako osoby bezrobotne, gdzie nabyli by prawo do opieki zdrowotnej dla siebie i dzieci.
Dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub inne dzieci, które są tak samo traktowane jak z orzeczeniem podlegają zgłoszeniu do ubezpieczenia bez ograniczenia wiekowego.

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Od 1 stycznia 2013r. obowiązek wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia będzie wynikał z nowego art.76a ustawy zdrowotnej. Przepis ten stanowi, że:

 1.  Osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega wyrejestrowaniu z tego tytułu wraz z członkami rodziny.
 2. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, która zgłosiła do Funduszu członków rodziny, jest obowiązana poinformować podmiot właściwy do dokonania wyrejestrowania o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
 3. Wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia.

Na podstawie art.66 ust.2 ustawy zdrowotnej, status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą uprawnioną do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby,o których mowa w art.66 ust.1 pkt 17-20, 26-28, 30 i 33 tej ustawy, czyli:

 • uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 • dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej,
 • dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach, o których mowa wyżej,
 • studentów i uczestników studiów doktoranckich,
 • osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej,
 • osoby, które uzyskały w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny,
 • osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu.

Powyższe nie stosuje się do małżonków, wobec których orzeczono separację prawomocnym wyrokiem sądu (art. 66 ust.3 ustawy zdrowotnej).

Elektroniczny Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ)

W nowym roku zostanie również wprowadzony przez NFZ nowy system Elektroniczny Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.
Do tej pory aby skorzystać z usług służby zdrowia należało okazać aktualne RMUA, lub zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu.
Dzięki systemowi eWUŚ podając w placówce służby zdrowia swój numer Pesel, pracownik danej placówki będzie mógł sprawdzić czy podlegamy ubezpieczeniu.
W związku z tym, że nowy system NFZ wchodzi od 1 stycznia 2013, mogą wystąpić komplikacje w systemie. Dlatego udając się na wizytę do przychodni warto wziąć ze sobą dotychczasowy druk RMUA, lub zaświadczenie, że podlegamy ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Aneta Sobkowicz

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Ireny

  Jedyną osobą, która powinna Panią zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jest mąż.Jeśli maż zgłosi Panią jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, to mąż z tego tytułu nie będzie ponosić dodatkowych kosztów. Inną opcją jest zarejestrowanie się w PUP i wtedy nabędzie Pani prawo do bezpłatnej opieki. Jeśli ani pierwsza ani druga opcja w Pani przypadku jest nie możliwa, to pozostaje tylko dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Wtedy co miesiąc należy opłacać za siebie składkę w wysokości ok. 336zł/miesięcznie.
  Więcej informacji na ten temat można otrzymać w swoim oddziale NFZ.

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Ewy

  W świetle przepisów jesteście Państwo nadal małżeństwem, mimo orzeczonej separacji. Czyli jeden z małżonków może zgłosić drugiego małżonka jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Powyższa odpowiedź była konsultowana z NFZ.

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Beaty

  W tym przypadku jeśli nie może się Pani zarejestrować w PUP, ani mąż nie może Pani zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Może się Pani zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i wtedy co miesiąc należy opłacą składkę. Składka ta wynosi miesięcznie ok 336zł.Więcej informacji na ten temat można otrzymać w swoim oddziale NFZ.

 • beata

  OD ROKU NIE JESTEM UBEZPIECZONA,PUP ODPADA CZY MOGE SIĘ GDZIES UBEZPIECZYC INDYWIDUALNIE? MĄZ PRACUJE WE WŁOSZECH TAK ZE TEZ NIC Z TEGO,KRUS TEZ ODPADA I NIE WIEM CO ROBIC GDZIE NAJLEPIEJ BYŁOBY SIE UBEZPIECZYC NO I W MIARE NIE DROGO

 • EwKa

  Proszę o przejrzystą odpowiedź w formie TAK lub NIE na następujące pytanie:
  Czy małżonkowie będący w separacji sądowej (wobec których orzeczono separację prawomocnym wyrokiem sądu), mają prawo dopisać do swojego ubezpieczenia zdrowotnego małżonka (nie posiadającego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego)?

 • irena

  maz prowadzi dzialalnosc gospodarcza i nie chce mnie zglosic do ubezpieczenia.nie moge sie zarejestrowac w PUP poniewaz nie mam meldunku

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Ewy

  Mąż powinien podać ten oddział NFZ, z którego będzie korzystał. Czyli jak mieszka w podlaskim, to podaje oddział NFZ podlaski do którego ZUS będzie przekazywać składki zdrowotne.Na podstawie tego mąż będzie mógł korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w województwie podlaskim. Zawsze ten oddział NFZ można zmienić np. jak się zmieni miejsce zamieszkania w innym województwie.Powyższy problem był konsultowany z infolinia NFZ.

 • Ewa

  Mój mąż dostał do podpisania umowę o pracę i musi podać oddział NFZ. Na stałe jest zameldowany w woj. mazowieckim, jednak w tamtym roku tymczasowo zameldował się w podlaskim, gdzie był przez jakiś czas zarejestrowany w Urzędzie Pracy, później pracował na umowę-zlecenie oraz na umowę o pracę na pół etatu, gdzie był kolejno ubezpieczony. Nikt wcześniej nie pytał o oddział i nie mówił też do jakiego go podaje. Teraz nie wiemy więc czy przynależy dalej do mazowieckiego czy już ktoś zmienił mu na podlaskie. W każdym razie mąż wolałby przynależeć do podlaskiego, gdyż nie planuje przeprowadzki do innego województwa. Czy w związku z tym wystarczy że poda pracodawcy oddział w podlaskim i jeżeli jednak przynależy do innego to automatycznie mu go zmienią?

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Basi

  Synek, jak będzie mieć już nadany numer PESEL, to należy go zgłosić jako członka rodziny na druku ZUS ZCNA. Zgłoszenia takiego powinien dokonać jeden z rodziców i nie jest tu istotne, który z rodziców tego zgłoszenia dokona. Państwo sami możecie ustalić, które z was dokona takiego zgłoszenia.
  Jeśli chodzi o zgłoszenie córeczki, to powinna się Pani udać ze swoim dowodem osobistym i numerem PESEL córki, do terenowego oddziału ZUS i poprosić w obsłudze klienta o weryfikację ubezpieczenia córki. Jeśli córka nie była zgłoszona, to kosztów leczenia nie trzeba będzie ponosić, ale trzeba będzie dokonać zgłoszenia córki do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.

 • Basia S

  Mam pytanie. 2 tygodnie urodziłam syna, rozumiem – że teraz albo ja albo mąż musimy ją zgłosić do ubezpieczenia (ja mam działalność gospodarczą, mąż pracuje na etacie)?

  Mam też 3- letnią córkę. Nie pamiętam bym w 2010 ją gdzieś zgłaszała. Jak rozumiem wtedy nie było potrzeby zgłaszania dziecka do ZUS? A jeśli było, to jak mogę to sprawdzić? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Agata

  Dziękuję ślicznie za pomoc, ogromnie mi to ułatwiło sprawę, bo wiem o czym rozmawiać z pracodawcą :)

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Agaty

  To, że ta umowa zlecenie była w 2011 nie stanowi to problemu, by zrobić korektę, jest to nawet obowiązkiem tego pracodawcy. Korektę robi się tak samo jak korektę, która dotyczy np. aktualnego roku rozliczeniowego. Być może pracodawca naliczał Pani składki, bo nie złożyła mu Pani oświadczenia , że jest Pani studentką. Jeśli oświadczenie takie nie było złożone, to nawet teraz powinno się to złożyć, a pracodawca powinien zrobić korektę, ponieważ w przypadku kontroli będzie to i tak zakwestionowane.

 • Agata

  Dziękuje serdecznie za odpowiedź. Niestety pracodawca twierdzi, że nie może nic zrobić, bo na złożenie takiej korekty jest już za późno (praca na zlecenie miała miejsce w 2011 roku).
  Ja z kolei doczytałam się, że na takie sprawy jest 5 lat, czy to prawda? I drugie moje pytanie to czy taka korekta przebiega wg standardowego schematu stosowanego przy korygowaniu dokumentów ubezpieczeniowych czy jest to jakaś wyjątkowa procedura?

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Karina

  Jeśli była Pani zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez mamę, to mama powinna zgłosić swojemu pracodawcy, żeby Panią wyrejestrował z datą kiedy została rozpoczęta praca czyli od dnia kiedy pracodawca zgłosił Panią do ZUS. Jak umowa została rozwiązana, to mama powinna Panią ponownie zgłosić do ubezpieczenia.Tak samo powinno się postąpić w przypadku drugiej umowy o pracę, którą Pani miała.Czyli teraz mama Pani powinna poinformować swojego pracodawcę by Panią wyrejestrował z datą kiedy była umowa o pracę i zgłosić kiedy już tej umowy nie było i ponowni wyrejestrować przy tej drugiej umowie i później zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

 • KARINA

  Witam
  Jestem od małego ubezpieczona na Mamę w jej zakładzie pracy. W tym czasie 2x miałam umowę o pracę. Co w przypadku jeśli Mama nie zgłosiła tego i mnie nie wyrejestrowała ze swojego ubezpieczenia a następnie po zakończeniu przeze mnie umowy nie zarejestrowała ponownie? (czy trzeba tak zrobić czy to się powiela samo?).

  Pozdrawiam

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Moniki

  Dziecko ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej do ukończenia 18 roku życia, mimo że nie zostało zgłoszone przez rodziców do takiego ubezpieczenia.
  Pani aby mieć prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej musi być zgłoszona jako osoba bezrobotna, albo może się Pani zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.
  Wtedy trzeba dokonać takiego zgłoszenia do ZUS, jako do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i trzeba opłacać co miesiąc składkę. Składka ta ulega zmianie co kwartał i za styczeń, luty i marzec 2013 składka miesięcznie wynosi 348,98zł.

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Agnieszki

  W tym przypadku powinna Pani się udać do pracodawcy, z którym miała Pani podpisana umowę zlecenie. Powinna Pani go poinformować, że składki były niesłusznie naliczane, ponieważ jest Pani studentką, a studenci nie podlegają zgłoszeniu do ZUS i za nich nie opłaca się składek do 26 roku życia.Pracodawca powinien zrobić korektę deklaracji ZUS , gdzie była Pani wykazana ze składkami, czyli powinien na korekcie wykazać Panią z podstawa i składkami zerowymi. Następnie pracodawca powinien Panią wyrejestrować z ubezpieczeń z taka sama datą z jaką Panią zgłosił. Jak już te czynności będą wykonane, to na piśmie pracodawca powinien wystąpić do swojego oddziału ZUS z wnioskiem o zwrot nadpłaconych składek. Jak ZUS zwróci te składki pracodawcy to on powinien Pani zwrócić te składki , które są opłacane po stronie Pani, czyli osoby ubezpieczonej.
  Jeśli Pani mama od pierwszego zgłoszenia Pani jako członka rodziny nie wyrejestrowywała Pani, to będzie Pani mieć ciągłość w ubezpieczeniu jako członek rodziny i nie poniesie Pani kosztów za leczenie.

 • monika

  Witam! Jestem własnie po urlopie macierzynskim i zarejstrowałam sie w urzedzie pracy aby miec ubezpieczenie dla mnie i mojej pólrocznej corki.Wczesniej prowadziłam działalnosc i po tym urlopie macirzynskim nie przysługuje mi zaden urlop wychowawczy.w urzedzie dowiedziałam sie ze jesli nie przyjmne oferty pracy to zostane wyrzucona z urzedu i strace ubezpieczenie i ich to wogole nie interesuje ze mam malutkie dziecko i ze nie umiem podjac pracy bo nie mam gdzie maluszka zostawic.Moz pracuje w Austrii i do dzis sie stara o ubezpieczenie na rodzine lecz bezskutecznie poniewaz Austria nie niechce dawac ubezpieczenie z tego powodu ze ja z coreczka jestesmy zameldowane w PL i mieszkamy w Polsce a nie u nich.Pytanie moje to skad mam wziasc ubezpieczenie na mnie i malutkie dziecko jesli w urzedzie pracy strace status os. bezrobotnej poniewaz nie przytjelam oferty pracy a Austria tam gdzie pracuje moj maz tez nie da sie ubezpieczenia sciagnac???

 • Agata

  Witam,
  mam ostatnio problem, ponieważ od momentu pojawienia się eWUŚa widnieje jako nieubezpieczona. Ja jednak jestem ubezpieczona przez mamę, ponieważ mam 21 lat i studiuję. W końcu postanowiłam wyjaśnić tą sprawę i wybrałam się do nfztu, niestety trafiłam na niezbyt miłą osobę, która niewiele mi wyjaśniła i pomogła. Wiem tylko, że od początku 2012 roku jestem nieubezpieczona, ponieważ w tym okresie pracowałam na umowę zlecenie. Nie rozumiem dlaczego pracodawca wysłał za mnie składkę mimo iż jestem studentką, a niestety wcześniej nie dopatrzyłam się, że to jakiś błąd. Co zrobić w tej sytuacji? Proszę o pomoc, bo obawiam się, że będę musiała ponieść koszty leczenia przez cały ten czas. Nie wiem co teraz robić, chodzę na odczulanie, którego nie mogę przerwać i mam do zrobienia kilka ważnych badań, ale teraz się boję o koszty

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Gośki

  Jeśli babcia lub dziadek zamieszkują z państwem i dziećmi pod tym samym adresem to oni mogą zgłosić dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny.
  Jeśli nie ma takiej możliwości, to dzieci i tak mają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej do ukończenia 18 roku życia.
  Jest to zapisane w art. 2 punkt 3a Ustawy o opiece zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
  Art. 2. 1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:

  3) inne, niż wymienione w pkt 1 i 2, osoby posiadające obywatelstwo polskie:
  a) które nie ukończyły 18. roku życia,

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie wangrafka

  Jeśli syn Pani jest pełnoletni i się nie uczy, to Pani nie może zgłosić syna do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.
  W takim przypadku jeśli syn się nie uczy powinien on się zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i będzie mieć prawo do opieki zdrowotnej.

 • wangrafka

  Jestem emerytką. Mam syna pełnoletniego, niepracującego. Syn mieszka razem ze mną(ma ten sam adres zamieszkania). Czy mogę mojego syna zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny?

 • Goska

  witam. Bylam na bezrobotnym i mialam zgloszone trojke dzieci nieletnich do ubezp.zdrowotnego.Stracilam rejestracje bo nie stawilam sie na podpis.Mam 3 m.ce kary,czyli niemoznosci zarejestrowania sie.
  Meza na 4 m.cu swiadczenia rehabilitacyjnego zwolniono z pracy.Chcialam ubezpieczyc zdrowotnie dzieci na meza,nie moge ,tak stwierdzila pracowniczka Zusu.Co mozemy zrobic zeby dzieci mialy ubezp.zdrowotne? Pozostaje tylko dobrowolne przystapienie do ubezpieczenia?skladka 350 zl?
  Nie mamy na to pieniedzy. Co teraz? Co gdy zachoruje dziecko???
  Prosze bardzo o pomoc,moze jest jakies rozwiazanie?

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie jaga58

  W takim przypadku powinna Pani napisać pismo do swojego oddziału NFZ z wnioskiem o weryfikację praw do opieki zdrowotnej z tytułu zgłoszenia jako członka rodziny.
  W piśmie powinna Pani podać swoje dane: imię i nazwisko, pesel i kopię zgłoszenia ZUS ZCNA. W terminie 30 dni powinna Pani uzyskać odpowiedź z NFZ, który sprawdzi Pani prawo do ubezpieczenia.

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Angela

  Jak przejdzie Pani od kwietnia na urlop bezpłatny, to mąż powinien Panią zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS na druku ZUS ZCNA jako członka rodziny.
  Mąż za Panią nie będzie ponosić dodatkowych kosztów, czyli składki za niego będą opłacane takie same jak przed Pani zgłoszeniem do ubezpieczenia.

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie myszak

  Jeśli żona była zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, to z tego tytułu ubezpieczenia miała prawo do opieki zdrowotnej.Pan powinien żonę z datą kiedy zarejestrowała się w PUP wyrejestrować jako członka rodziny.Jeśli to nie zostało zrobione wtedy to należy to zrobić teraz .Jak żona wyrejestrowała się z PUP powinien Pan ponownie zgłosić żonę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny i wtedy ponownie żona będzie mieć prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej , tylko od dnia zgłoszenia.Czyli teraz ponownie powinien Pan zgłosić żonę jako członka rodziny, tylko nie można tego zrobić z datą wstecz. Jeśli żona się leczyła w tym czasie, to NFZ może obciążyć żonę kosztami leczenia.

 • jaga58

  Jestem żoną emerytowanego żołnierza zawodowego,od 2004 roku zgłoszona do ubezpieczenia przez męża.Wojskowe Biuro Emerytalne poświadczyło moje prawo do leczenia stosownym zaświadczeniem,jednak to nic nie zmieniło.Nadal nie ma mnie w e-wuś.W ZUS-ie mi powiedziano,że załatwienie tej sprawy leży w gestii Biura Emerytalnego,a w Biurze Emerytalnym,że mogą mi wydać nowe oświadczenie o prawie do leczenia.Nic z tego nie rozumiem.Chodzę od Ajfasza do Kajfasza,i zdrowie marnuję – jestem przewlekle chora.Co robić skoro ten doskonały system jest tak nieudolny ?

 • Angela

  Witam, od kwietnia przechodzę na urlop bezpłatny. Chciałam się dowiedzieć jaki koszt mojego ubezpieczenia w swojej pracy poniesie mój mąż? Czy będzie to taka kwota jaka mu odbijają w pracy?

 • myszak

  Sytuację mam następującą:
  Prowadzę DG, żonę zgłosiłem w ZUSie do ubezpieczenia kilka lat temu. W międzyczasie (dwa lata temu) żona była przez krótki czas zarejestrowana jako bezrobotna. Wczoraj okazało się, że w eWUŚ figuruje na czerwono. Pytania mam takie: czy wyrejestrowanie z PUPu spowodowało również utratę ubezpieczenia zdrowotnego od tego momentu, czy też jedynie taki status zapisał się w systemie NFZ, a ubezpieczenie cały czas było, gdyż sam żony nigdy nie wyrejestrowywałem ani nie zgłaszałem ponownie (choć pewnie powinienem).. Po prostu uważałem, że skoro kiedyś raz zgłosiłem, to to zgłoszenie jest cały czas aktualne :)
  No i co z tym zrobić? po prostu zgłosić teraz ponownie w ZUSie, czy może tamto stare zgłoszenie da się uznać za nadal obowiązujące?

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Darii

  Jeśli mama Pani ma od swojego zakładu pracy potwierdzenie zgłoszenia, czyli druk ZCNA, to oznacza, że Pani została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego.
  Zakład pracy miał 7 dni na zgłoszenie Pani do ZUS od dnia kiedy mama im złożyła takie oświadczenie, ale na zgłoszeniu powinna być data taka jak na oświadczeniu.
  Prawo do opieki nabywa się z dniem takim jaki jest na zgłoszeniu. W przypadku gdyby była Pani w systemie EWUŚ nadal jako nie zgłoszona, to może Pani podejść z dowodem osobistym do swojego oddziału ZUS i poprosić o zweryfikowanie swoich danych.

 • Aneta Sobkowicz

  Odp. na pytanie Pani Sylwii

  W takiej sytuacji powinna Pani wystąpić z pisemnym wnioskiem do swojego oddziału NFZ z prośba o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego. W takim piśmie powinna Pani
  załączyć kserokopię druku zgłoszeniowego ZCNA. Trzeba podać swoje dane jako osoby ubezpieczonej, czyli podajemy imię, nazwisko, adres i pesel i tak samo dane dziecka.
  Pismo takie można złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym i trzeba czekać na odpowiedź. Jak pani ma druk zgłoszeniowy i na piśmie potwierdzenie z ZUS, że dziecko zostało zgłoszone to najprawdopodobniej w NFZ coś zostało źle wprowadzone. Dziecko ma prawo do opieki zdrowotnej bo formalności zostały spełnione i dziecko było zgłoszone do ZUS.

 • Daria

  Witam. 2 tygodnie temu moja mama zgłosiła mnie do ubezpieczenia w swoim zakładzie pracy (jestem studentką nie ukończyłam 26 roku życia). Byłam dziś u lekarza i w systemie widniało że nie jestem ubezpieczona. Od jakiego momentu mogę korzystać z usług NFZ ? Od momentu zgłoszenia do ubezpieczenia czy od momentu gdy taka informacja pojawi się w systemie? Jak długi okres czasu mija od zgłoszenia do ubezpieczenia w zakładzie pracy do widnienia w systemie ewus jako ubezpieczona ?

 • Sylwia

  Witam Rejestrując dziecko do lekarza zostałam poinformowana, że przy nazwisku dziecka jest znaczek DN. Poszłam do NFZ i zapytałam, jak należy to skorygować. Pani poinformowała mnie – widząc moje dane i przyniesione przeze mnie z zakładu pracy druk ZCNA (na którym jest napisane, że 29.12.2009 zgloszone zostało dziecko do ZUS (co ZUS potwierdzil pisemnie na wysłane przeze mnie na poczatku 2013 r. zapytanie, kogo ubezpieczam)że BYĆ MOŻE przyczyną tego jest fakt, że po moim zatrudnieniu (w 2006 r), a przed urodzeniem mojego dziecka (w 2009 r) mój zakład pracy zmienił regon, czego zakład pracy nie zkorygował w ZUSie odnośnie pracowników. Pani poinformowała mnie, że PRAWDOPODOBNIE system w NFZ widzi rozbieżność między moim regonem (starym, nie skorygowanym przez pracodawcę) a regonem córki (urodzonej już po zmianie regonu, więc widnieje w jej dokumentach nowy regon). Pracodawca był w ZUSie i poinformowano go, że zmiana regonu nie ma znaczenia, ale NFZ upiera sie, że ma i to jest przyczyną DN. Czy to może być ten fakt? Kto ma rację? Dziękuję. Pozdrawiam

 • http://anetakuzaj@op.pl aneta

  Ubezpieczony członek rodziny przez pracownika w zakładzie pracy.
  Lecz u lekarza świeci sie na czerowno . Gdzie tkwi błag. Prosz e o pomoc , co robić poniewaz niwe wiem gzie jest błąd. Czy ponownie zarejestrować jak nie widzi. S

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Agi

  Jeśli Pani się zarejestrowała w Urzędzie Pracy, to automatycznie z tego tytułu nabywa się prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.Pani tato powinien zgłosić swojemu pracodawcy, żeby wyrejestrował Panią jako członka rodziny, ponieważ w takim przypadku ma Pani dwa tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego.
  Wyrejestrowanie członka rodziny robi się na druku ZUS ZCNA , czyli tak samo jako zgłoszenie.

 • Aga

  Witam,
  chciałabym się poradzić. Mam 23 lata, umiarkowany stopień niepełnosprawności. Od zawsze byłam ubezpieczona przy tacie. Pod koniec stycznia tego roku zrezygnowałam ze studiów i w marcu zarejestrowałam się w Urzędzie Pracy. I mam pytanie czy tata musi poinformować o tym swojego pracodawcę?

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Dari

  Jeśli jest Pani studentką i nie ukończyła Pani 26 lat, to tato powinien zgłosić Panią jako członka rodziny w Urzędzie Pracy w chwili kiedy się zarejestrował. Może Panią również zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego mama, jest to obojętne, który z rodziców zgłosi dziecko do ubezpieczenia.
  W przypadku gdyby ukończyła Pani 26 lat, to jeśli nauka jest nadal kontynuowana np. na studiach doktoranckich, to do ubezpieczenia zdrowotnego taka osobę zgłasza uczelnia na podstawie wniosku takiej osoby. Wniosek składa się w dziekanacie uczelni.

 • Daria

  Witam,
  Mam takie pytanie, jestem studentką do tej pory byłam ubezpieczona przez tatę w jego zakładzie pracy, jednak stracił on prace. Czy to jest różnoznaczne z tym że ja straciłam prawo do świadczeń (ubezpieczenie)? Czy ojciec musi zgłosić mnie do ubezpieczania w urzędzie pracy ? czy mogę być też ubezpieczona pod zakład pracy mamy ? w jakim czasie od zgłoszenia do ubezpieczenia mogę zacząć korzystać z usług lekarzy na NFZ? i kiedy ta informacja ewentualnie pojawi sie w systemie ewus?

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Ani

  W takiej sytuacji powinna Pani poprosić zakład pracy, który był dla Pani właściwy w 2011 roku o druk zgłoszeniowy dziecka ZUS ZCNA, który był wtedy złożony.
  Z takim drukiem i swoim dowodem osobistym powinna się Pani udać do swojego oddziału ZUS i poprosić o weryfikację danych dziecka, które zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.
  Od tego roku zmieniły się zasady i jak pracownik zostanie wyrejestrowany z ZUS to automatycznie członkowie rodziny też zostaną wyrejestrowani.
  Wtedy kiedy zmieniała Pani zakład pracy pierwszy pracodawca mógł zapomnieć o wyrejestrowaniu dziecka, co wcale nie oznacza, że nowy pracodawca nie mógł dziecka zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.Ponieważ dzieci są małe to nie będzie po stronie ZUS problemów co do tego ubezpieczenia, czyli za korzystanie z opieki zdrowotnej nie trzeba będzie ponosić żadnych kosztów, ale dobrze by było to wyjaśnić.

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie zooper

  Wcześniej pisała Pani, że była to umowa o dzieło, a teraz się okazało, że była to umowa zlecenie. Są to dwie różne umowy, umowa o dzieło nie podlega zgłoszeniu do ZUS i od takiej umowy nie opłaca się składek, a przy umowie zlecenie jeśli jest ze składkami, to taka osoba jest zgłaszana do ZUS i są za nią opłacane składki.
  W tym przypadku jeśli umowa zlecenie była ze składkami to została Pani zgłoszona do ZUS i były za Panią opłacane składki. Po zakończeniu umowy mąż powinien Panią ponownie zgłosić do ZUS jako członka rodziny.Proponuje się udać do właściwego dla siebie oddziału ZUS i tam przedstawić cała sytuację i myślę, że uda się to pomyślnie rozwiązać.Trzeba będzie zweryfikować Pani dane jako członka rodziny.

 • Ania

  Witam. W 2008 r. urodził się mój pierwszy syn i został zgłoszony do ubezpieczenia przez mojego ówczesnego pracodawcę. W 2011 r. zmieniłam pracę i podałam nowemu pracodawcy dane do zgłoszenia dziecka. Nie zostało to jednak zrobione, a fakcie tym dowiedziałam się dopiero przy niedawnej wizycie u lekarza. Powiedziano mi, że dziecko jest ubezpieczone, ale w systemie wygląda tak, jakbym nigdzie nie pracowała. W nowym zakładzie pracy powiedzieli, że najpierw mój stary pracodawca musi wyrejestrować dziecko, aby oni mogli je ponownie zgłosić. Czy to prawda? Czy nie wystarczy, aby nowy zakład pracy zgłosił dziecko do ubezpieczenia? Drugi syn urodził się w 2012 r. i został zgłoszony przez nowy zakład pracy od razu po nadaniu numeru pesel, co mam potwierdzone drukiem ZCNA. Proszę podpowiedzieć, co w takiej sytuacji powinnam zrobić w przypadku pierwszego syna?
  Dziękuję i pozdrawiam.

 • zooper

  Pani Aneto, dostałam właśnie pismo z wojskowego biura emerytalnego, że umowa zlecenie automatycznie zniosła moje ubezpieczenie. Aktualnie jestem ubezpieczona od 1 lutego 2013. To jednak była umowa zlecenie + ubezpieczenie.
  Proszę o pomoc, czy procedura postępowania zostaje taka sama?

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie ZOOPER

  W opisanej przez Panią sytuacji teraz należy postąpić w następujący sposób.
  Proszę się udać do właściwego dla siebie oddziału ZUS z dowodem osobistym i poprosić o zweryfikowanie danych Pani jako członka rodziny, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego. Dobrze by było mieć ze sobą dokument zgłoszenia Pani jako tego członka rodziny tzw. ZUS ZCNA.
  Jeśli chodzi o koszt leczenia to nie będzie Pani nic musiała zwracać, ponieważ była Pani zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego.
  Mimo, że wykonywała Pani umowę o dzieł, to nie miała Pani obowiązku się wyrejestrować i ponownie zarejestrować. Jest tak, ponieważ umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu.

 • zooper

  Jestem żoną emeryta wojskowego. W 1999 mąż zgłosił mnie do ubezpieczenia zdrowotnego. W 2000 r. miałam dwutygodniową umowę o dzieło. Później leczyłam się onkologicznie. W styczniu 2013 r. w EWUŚ pojawiłam się, jako nieubezpieczona. Okazało się, że powinnam była się wyrejestrować na czas umowy o dzieło. Nie wiedziałam, że mam to zrobić. Zarejestrowałam się ponownie ale w lutym 2013 r. Jak będą potraktowane te lata leczenia? Czy będę zwracać koszty leczenia skoro nikt mnie nigdy nie poinformował? Legitymowałam się bezterminową książeczką żony emeryta i nikt mnie nie odesłał. Jakbym wiedziała, to bym szybko ten fakt poprawiła.

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie emw15

  W tej sytuacji należy wystąpić do oddziału ZUS właściwego dla płatnika składek z zapytaniem o sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów zgłoszeniowych syna.
  Jeżeli chodzi o sprawdzenie poprawności dokumentów można wystąpić z pisemnym zapytaniem na formularzu ZZU bądź osobiście w jednostce ZUS z dowodem osobistym.
  Z takim zapytaniem może wystąpić zarówno płatnik jak i sam ubezpieczony.

 • emw15

  Mój 12-letni syn jest zgłoszony do Ubezpieczenia zdrowotnego jeszcze na druku ZCZA (w 2007roku) i niestety w systemie Ewuś widnieje z symbolem DN (niezgłoszony -nieubezpieczony). Natomiast drugi syn 20-letni został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZCNA w styczniu 2013 i jest wszystko ok. Czy powinnam zgłosić młodszego syna do ubezpieczenia jeszcze raz ale na formularzu ZCNA?

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Tuchcio

  Jeśli chodzi o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka nowo narodzonego, to sytuacja przedstawia się następująco:
  Dziecko do 3 miesięcy ma prawo do opieki zdrowotnej bez zgłaszania go jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, wystarczy że rodzic ma ważne ubezpieczenie. W chwili, gdy dziecku zostanie nadany numer PESEL, dziecko należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.

 • Tuchcio

  ZUS narzucił płatnikowi 7 dniowy termin do zgłoszenia. Pracownik podaje płatnikowi dane dziecka, czyli Pesel… ,a nadanie numeru PESEL następuje w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia do USC. Czy ktoś jest w stanie to zrozumieć… Jak mogę zgłosić swoje dziecko do ubezpieczenia w ciągu 7 dni nie mając nadanego numeru.

 • Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Magdy

  W przypadku, gdy mąż jest zatrudniony na umowę o dzieło z której nie są odprowadzane składki i mąż nie ma innego tytułu do ubezpieczenia, może Pani zgłosić męża do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie takie proszę dokonać na druku ZUS ZCNA.

 • Magda

  Ciekawa jestem jak to się ma do mojej sytuacji. Prowadzę jednoosobową firmę i sama opłacam sobie składki. Czy mogłabym ubezpieczyć w takim wypadku męża, który od ponad 10 lat pracuje tylko na umowę o dzieło?

Archiwum bloga
Pobierz blog na telefon