Ewidencja sprzedaży u nie-vatowca

11

Przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług nie przekroczyła łącznie w 2012 r. kwoty 150 tys. zł mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe, które uregulowane zostało w art. 113 ustawy o VAT. Sprzedaż ponad wskazany limit jest już opodatkowana podatkiem VAT. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie przekroczenia danego limitu.

Aby właściwie określić moment przekroczenia progu obrotów, podatnik zwolniony musi prowadzić odpowiednią ewidencję dla celów VAT. Ewidencja ta jest znacznie uproszczona w porównaniu do ewidencji, którą prowadzą czynni podatnicy VAT. Zapisy muszą być w niej ujmowane  na dany dzień, przy czym nie może zostać sporządzona później, niż przed dniem dokonania sprzedaży w dniu następnym. Artykuł 109 ust. 1 ustawy o VAT narzuca obowiązek prowadzenie ewidencji, nie mówi jednak konkretnie jaką formę ma ona mieć.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o VAT
Podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.
Ustęp drugi w/w mówi o tym, że:
W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji, o której mowa w ust. 1, albo prowadzi ją w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości sprzedaży, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego.

Formy ewidencjonowania sprzedaży

W związku z tym, że ustawodawca nie określa formy ewidencji, można przyjąć, iż w przypadku gdy podatnik prowadzi inną ewidencję (rejestr wymagany przez inne przepisy prawa, który zawiera wszystkie elementy, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy o VAT), ewidencja ta (rejestr) może być uznana za ewidencję sprzedaży, o której mowa w ww. przepisie. Organy podatkowe potwierdzają możliwość uznania za ewidencję sprzedaży na potrzeby VAT innej ewidencji.

Zatem:

 • ewidencjonując każdą transakcję za pomocą kasy fiskalnej, nie ma potrzeby by dodatkowo prowadzić ewidencję uproszczoną VAT (Postanowienie naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z 10 lutego 2006 r., nr III-2/443-85/69695/05/PJ);
 • prowadząc podatkową książkę przychodów i rozchodów, gdy kontroluje się wielkości obrotów, pod kątem korzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na wielkość obrotów nie trzeba prowadzić dodatkowej ewidencji;
 • prowadząc ewidencję przychodów dla zryczałtowanego podatku dochodowego -  jw.

Zakres wymaganych informacji

W celu prawidłowego wykazania sprzedaży ewidencja powinna zawierać:

 • liczbę porządkową;
 • datę obrotu;
 • dowód sprzedaży, tj. dokument potwierdzający obrót (paragon, rachunek);
 • rodzaj czynności opodatkowanej;
 • wartość sprzedaży;
 • wartość sprzedaży narastająco.

Ewidencja VAT u podatników wykonujących czynności zwolnione z VAT – tzw. zwolnienie przedmiotowe.
Ta grupa podatników została zwolniona przez ustawodawcę z obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art.109 ust. 3 ustawy o VAT. Brak takiego obowiązku wynika z faktu, że podatnicy ci wykonują wyłącznie czynności zwolnione z VAT, nie mają zatem obowiązków rejestracyjnych ani też nie muszą składać deklaracji VAT.

Joanna Łuksza

 • Magda Stawarz

  Nie ma obowiązku składania comiesięcznych deklaracji do urzędu skarbowego. Należy jedynie wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy do dnia 20. następnego miesiąca na właściwe konto bankowe.
  Przedsiębiorcy prowadzący KPIR powinni rozliczyć się z dochodów lub straty z działalności do 30 kwietnia następnego roku.

 • ewela

  Witam od 3 tyg prowadze działalnośc gospodarcza prowadze ewidencje sprzedaży, książkę przychodów i rozchodów. Nie jestem vat-cem i chciałam sie spytac czy musze skladac miesiecznie jakies deklaracje do urzedu skarbowego … dziekuje za odp pozdrawiam

Archiwum bloga
Pobierz blog na telefon