Całkowite koszty pracodawcy związane z wynagrodzeniem pracownika

1

Wśród wszystkich wydatków ponoszonych przez pracodawcę zatrudniającego pracownika na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi to tylko 60 proc. wszystkich ponoszonych kosztów. Pozostałe,  to podatki oraz odprowadzane składki na ubezpieczenia ZUS.
Wysokość kosztów zatrudnienia zależy głównie od tego na jaką umowę zatrudniamy pracownika. Inny będzie koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę a inny kiedy zatrudnimy go na podstawie umowy- zlecenia lub umowy o dzieło.

1. Umowa o pracę

Na umowie o pracę określa się kwotę brutto wynagrodzenia pracownika. Cała kwota brutto jest kosztem uzyskania przychodu pracodawcy w miesiącu należnym (przepracowanym) pod warunkiem, że wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie określonym przez przepisy Kodeksu pracy.

Z tej kwoty są potrącane składki ZUS i podatek dochodowy. To co pozostanie po potrąceniach to wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi.

Potrącenia to:

 • składka emerytalna– 9,76% (od kwoty brutto)
 • składka rentowa – 1,50%  (od kwoty brutto)
 • składka chorobowa  – 2,45% (od kwoty brutto)
 • składka zdrowotna naliczona – 9,00% (od podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną o składki na wymienione wyżej ub. społeczne)
 • podatek dochodowy: 18% (od podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną kwotę wolną, koszty uzyskania przychodu i o składki na wymienione wyżej ub. społeczne)

Oprócz kwoty brutto wynikającej z umowy, na pracodawcy ciąży obowiązek „dołożenia się” do składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, oraz zapłacenia składek na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), ubezpieczenia wypadkowego i ewentualnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) (płaconych w wybranych branżach).

Wysokość składek jest następująca:

 • składka emerytalna– 9,76% (od kwoty brutto)
 • składka rentowa – 6,50% (od kwoty brutto)
 • składka wypadkowa – 1,93% (od kwoty brutto)
 • składka na FP  – 2,45% (od kwoty brutto)
 • składka na FGŚP  – 0,10% (od kwoty brutto)
 • składka na FEP –  1,50% (od kwoty brutto)

Przykład

Koszty jakie ponosi pracodawca przy zatrudnianiu pracownika na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem równym minimalnej – obecnie 1600,00 zł brutto ( przy normalnych kosztach uzyskania – 111,25 zł )

 • Kwota brutto-1 600,00zł
 • Kwota kosztów uzyskania-111,25 zł
 • Kwota do opodatkowania-1269,00 zł
 • Zaliczona zaliczka na podatek- 182,09 zł
 • Zaliczka na podatek odprowadzona do US -75,00 zł
 • Składka zdrowotna naliczona – 9,00% – 124,26 zł
 • Składka rentowa (Ubezpieczony) – 1,50% – 24,00 zł
 • Składka rentowa (Płatnik) – 6,50% – 104,00 zł
 • Składka emerytalna (Ubezpieczony) – 9,76% – 156,16 zł
 • Składka emerytalna (Płatnik) – 9,76% – 156,16 zł
 • Składka chorobowa (Ubezpieczony) – 2,45% – 39,20 zł
 • Składka wypadkowa (Płatnik) – 1,93% – 30,88 zł
 • Składka na FP (Płatnik) – 2,45% – 39,20 zł
 • Składka na FGŚP (Płatnik) – 0,10% – 1,60 zł
 • Kwota netto – 1.181,38 zł.

W powyższym zestawieniu kolorem niebieskim zaznaczono potrącenie wykonane na kwocie brutto wynagrodzenia, a zielonym dodatkowe koszty pracodawcy. Przypominamy, że pracodawca finansuje część składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składkę wypadkową , Fundusz Pracy i składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przy wynagrodzeniu 1600,00 zł brutto będzie to:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% *1600,00 zł = 156,16 zł
 • składka na ubezpieczenie rentowe w wysokości 6,50% *1600,00 zł = 104,00 zł
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,93%  * 1600,00= 30,88 zł
 • składka na Fundusz Pracy-1600,00 * 2,45% = 39,20 zł
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -1600,00 zł * 0,10% = 1,60 zł

Suma dodatkowych obciążeń to 331,84 zł

Koszt  całkowity: 1.931,84 zł

Ważne!
W niektórych przypadkach pracodawca jest zwolniony z opłacania składki na FP i FGŚP a to dlatego , że w 2009 roku zostały wprowadzone zwolnienia podmiotowe w zakresie składek na Fundusz Pracy i FGŚP

 1. Od 1 stycznia 2009 pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie do pracy.
 2. Od 1 lipca 2009 roku nie pobiera się ze składek na FP i FGŚP:
 • przez 12 miesięcy od osób w wieku co najmniej 50 lat, zatrudnionych po 30 czerwca 2009 roku , które przez 30 dni poprzedzające zatrudnienie pozostawały w rejestrze bezrobotnych PUP;
 •  bezterminowo od osób które ukończyły wiek 55 lat ( kobiety) i 60 lat ( mężczyźni ). Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę , o pracę nakładczą, agencyjną czy umowę zlecenie, a także osób, które prowadzą działalność gospodarczą.
 • Od 1 stycznia 2010 roku zostały wprowadzone zmiany: dla osób powracających z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Okres zwolnienia to 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca, po którym nastąpił powrót do pracy.

I jeszcze jedna ważna rzecz:
Pracodawca nie musi opłacać składki na FGŚP za zatrudnionych członków rodziny. Dotyczy to:
-dzieci (własnych,drugiego małżonka i przysposobionych),

 • małżonka pracodawcy,
 • rodziców,macochy i ojczyma oraz osób przysposabiających, a także rodzeństwa,wnuków,dziadków,zięciów, synowych, bratowych,szwagierek i szwagrów oraz osób wykonujących pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

Wydatki nie związane  z wynagrodzeniem

Oprócz kosztów takich jak wynagrodzenie, podatki czy składki na ubezpieczenia pracodawca ponosi oczywiście koszty związane z badaniami lekarskimi wstępnymi czy okresowymi pracownika, szkoleniem bhp, wyposażeniem i utrzymanie stanowiska pracy pracownika ( np. wyposażenie biura, zakup programu komputerowego czy fachowej literatury )oraz zapewnieniu mu na niektórych stanowiskach pracy -odzieży roboczej czy napojów a także niezbędnych narzędzi do pracy.

2. Umowa zlecenie

W przypadku umowy zlecenia koszt zatrudnienia będzie uzależniony od tego czy jest to student do 26 roku życia , osoba osiągająca już jakieś przychody czy osoba, której umowa zlecenie będzie jedynym zatrudnieniem.
Jeżeli będzie to student do 26 roku życia to nie podlega on do ubezpieczeń i kosztem zatrudnienia będzie tylko wynagrodzenie brutto.

Jeżeli będzie to osoba osiągająca już przychód w innej firmie równy co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu to kosztem będzie również wynagrodzenie brutto.

Natomiast jeżeli będzie to osoba, dla  której jest to jedyne zatrudnienie to kosztem zatrudnienia takiej osoby będzie suma wynagrodzenia brutto  oraz część składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (tak jak w przypadku umowy o pracę).

3. Umowa o dzieło a koszty pracodawcy

Jeżeli chodzi o umowę o dzieło to kosztem zatrudnienia będzie tylko wynagrodzenie brutto ponieważ od umowy o dzieło nie odprowadza się składek ZUS.
Obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło powstaje tylko w dwóch przypadkach:

 • gdy umowę zawiera się z własnym pracodawcą
 • gdy umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Małgorzata Michalak

comments powered by Disqus
Archiwum bloga
Pobierz blog na telefon