Rolnik prowadzący działalność gospodarczą: ZUS czy KRUS


Kiedy rolnik będzie opłacał składkę KRUS z działalności gospodarczej

Rolnik, który opłaca składki w KRUS i dodatkowo prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, nie musi rezygnować z ubezpieczenia rolniczego w KRUS i przejść na ubezpieczenie ZUS. W czasie kiedy będzie prowadził firmę nadal może podlegać ubezpieczeniom jako rolnik w KRUS.

Warunki, które muszą być spełnione

Na podstawie postanowień art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:

 1. podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
 2. złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności;
 3. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
 4. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
 5. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej ( za rok 2011 wynosi 2929 zł, za rok 2012 będzie wynosiła 3011 zł);

Kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy rolnik lub domownik obowiązany jest udokumentować zaświadczeniem naczelnika właściwego urzędu skarbowego i złożyć w KRUS do 31 maja każdego roku. Tak więc wysokość dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej, od którego zależy kwota podatku ma decydujące znaczenie przy ustalaniu prawa do dalszego podlegania ubezpieczeniu w KRUS.

Jakie składki należy opłacać w KRUS

Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno- rentowe w jej podwójnym wymiarze. Zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym, zobowiązują rolników do samodzielnego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rolnik jak i każda osoba w gospodarstwie rolnym powyżej 6 ha wzwyż będzie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1zł miesięcznie od każdego hektara raz na kwartał. Z kolei rolnikom posiadającym mniej niż 6 ha składkę tą będzie finansować budżet Państwa. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana będzie w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy pozarolniczej działalności gospodarczej nie prowadzą.

Wysokość składek KRUS

Składki KRUS na ubezpieczenia społeczne są płacone w okresach kwartalnych a ich wysokość jest uzależniona od wielkości gospodarstwa rolnego.

Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego ubezpieczonego kwartalnie

podstawowa składka miesięczna

dodatkowa składka miesięcz-na

razem składka miesięczna (2+3)

kwartalnie

składka miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8

Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne
składki za II, III i IV kw. 2012 oraz I kw. 2013

do 50 ha

160

160

480

126

606

powyżej 50 ha
do 100 ha

160

96

256

768

42

126

894

powyżej 100 ha
do 150 ha

160

192

352

1056

42

126

1182

powyżej 150 ha
do 300 ha

160

288

448

1344

42

126

1470

powyżej 300 ha

160

384

544

1632

42

126

1758

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

160

0,00

160

480

42

126

606

Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne
składki za I kw. 2012

do 50 ha

146

146

438

42

126

564

powyżej 50 ha
do 100 ha

146

87

233

699

42

126

825

powyżej 100 ha
do 150 ha

146

175

321

963

42

126

1089

powyżej 150 ha
do 300 ha

146

262

408

1 22

42

126

1350

powyżej 300 ha

146

350

496

1488

42

126

1614

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

146

0,00

146

438

42

126

564

Kiedy rolnik będzie opłacał składkę ZUS z działalności gospodarczej

Rolnik, który przekroczył choćby o jednego złotego limit podatku dochodowego od prowadzonej działalności ( za 2011 rok – była to kwota – 2929 zł), będzie musiał przenieść się do ZUS albo
może zrezygnować z tej działalności i dalej korzystać z ubezpieczenia rolniczego w KRUS.
W takiej sytuacji dodatkową działalność będzie mógł podjąć dopiero po upływie trzech lat prowadzenia gospodarstwa rolnego i opłacania składek z tego tytułu.

Jakie składki należy opłacać w ZUS

Jeżeli rolnik założy firmę i nie spełni warunków do pozostania w KRUS, wówczas musi płacić składki do ZUS.
Podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, czyli prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju ogłoszonego na dany rok.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w roku 2012 wynosi 2 115,60 zł.

Rodzaj ubezpieczenia Wysokość składki % Wysokość składki w zł
ubezpieczenie emerytalne

19,52 %

412,97 zł

ubezpieczenie rentowe

8,00%

169,25 zł

ubezpieczenie chorobowe

2,45 %

51,83 zł

ubezpieczenie wypadkowe (od 04-2012)

1,93%

40,83 zł

Składka na FP ta wynosi 2,45% podstawy, zatem obecnie jest to 51,83 zł.

Jeżeli jest to pierwsza działalność gospodarcza rolnika to może on opłacać ZUS preferencyjny.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2012 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 450 zł(30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2012r.)
( 1 500 zł*30%= 450 zł zł )

Rodzaj ubezpieczenia Wysokość składki % Wysokość składki w zł
ubezpieczenie emerytalne

19,52%

87, 84 zł

ubezpieczenie rentowe

8,00%

36, 00zł

ubezpieczenie chorobowe

2,45%

11,03 zł

ubezpieczenie wypadkowe (od 04-2012)

1,93%

8,69 zł

Korzystając z ulgi w opłacaniu składek ZUS w ogóle nie płaci się składki na Fundusz Pracy.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

W 2012 roku podstawa ta wynosi 2828,31 zł. Do ZUS -u przekazujemy 9% podstawy wymiaru składki, czyli 254,55 zł.

Rolnik pobierający emeryturę lub rentę a działalność gospodarcza

Jeżeli rolnik prowadzący działalność gospodarczą ma emeryturę wypłacaną z ZUS – to wtedy z działalności gospodarczej podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Natomiast jeżeli rolnik ma emeryturę wypłacaną z KRUS to prowadząc działalność gospodarczą też opłaca tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czyli w tym przypadku nie ma znaczenia czy emerytura jest wypłacana z ZUS czy KRUS emeryt zawsze opłaca tylko składkę zdrowotną.

Jeżeli rolnik ma wypłacaną rentę z ZUS i jest to renta z tytułu niezdolności do pracy to wtedy prowadząc działalność gospodarczą opłaca z działalności gospodarczej wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Natomiast jeżeli jest to renta wypłacana z KRUS to wtedy prowadząc działalność gospodarczą rolnik rencista z tego tytułu odprowadza tylko składkę zdrowotną

Zaliczenie zapłaconych składek w koszty prowadzenia działalności

Ponieważ z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej rolnik wpłaca podwojona składkę podstawową (w II kw. 160 zł a nie 80 zł) to połowę zapłaconej składki (80 zł) może wliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Małgorzata Michalak

 • http://o2 Andrzej

  Prowadzę z żoną gospodarstwo rolne i jesteśmy płatnikami KRUS.Syn ukończył studia w tym roku i chciałby otworzyć działalność gospodarczą.Czy jako domownik może ją prowadzić i być ubezpieczonym w KRUS?

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Wosna:
  Jak prowadzi Pani 5 lat działalność i opłaca składki w KRUS i aby mogła je Pani dalej opłacać to należy : złożyć w KRUS oświadczenie o należnym podatku dochodowym za poprzedni rok i ta kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie może przekroczyć określonej kwoty granicznej ( za rok 2011 wynosi 2929 zł).
  Jeżeli spełni Pani te warunki to może opłacać Pani nadal KRUS.
  Cyt: z powyższego artykułu „Kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy rolnik lub domownik obowiązany jest udokumentować zaświadczeniem naczelnika właściwego urzędu skarbowego i złożyć w KRUS do 31 maja każdego roku. Tak więc wysokość dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej, od którego zależy kwota podatku ma decydujące znaczenie przy ustalaniu prawa do dalszego podlegania ubezpieczeniu w KRUS. „

 • M. Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pana Łukasza:
  Przede wszystkim należy ustalić w ZUS czy z tytułu tej umowy nie muszą być opłacane składki. Jeżeli ZUS uzna , że nie to wtedy może opłacać Pan składki w KRUS, oczywiście spełniając wszystkie warunki, które są opisane w powyższym artykule.

 • Łukasz

  Witam
  Posiadam gospodarstwo rolne i z tego tytułu chciałbym opłacać składki na KRUS. Dodatkowo jestem zatrudniony na umowę o dzieło od której mój pracodawca nie opłaca składek na ZUS, czy w takiej sytuacji mogę legalnie opłacać tylko KRUS bez ZUSU.

 • http://wiosna wosna

  czy po 5 ciu latach prowadzenia działalności na krus moge zostać wyrzucona z krus i musze przejść na zus ze względu na jakąś pomyłke w urzędach?

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pana Emanuela:
  W tym przypadku aby móc opłacać składki w KRUS z działalności musiałby Pan zawiesić działalność albo ją zlikwidować. I przez okres 3 lat nieprzerwanie opłacać składki w KRUS. Dopiero po tym okresie może Pan odwiesić działalność albo założyć i opłacać składki w KRUS z działalności.

 • emanuel

  witam,
  od 4 lat pracuje na gospodarstwie teścia 1,65ha, ale nie opłacam krus dodatkowo 3 lata temu zacząłem prowadzic dzialalnosc gospodarcza branza budowlana prawda jest tak zde mam bardzo malo roboty i tak wiekszosc czasu pracuje na gospodarstwie tescia jak moge udowodnic ze te 4 lata pracuje na gospodarstwie gdyz zalezy mi na tym aby przejsc na krus, ale nie zamykac tej dzialalnosci bo moze sie cos rozwinie?

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Ady:
  Pytanie nie jest związane z powyższym artykułem.

 • Ada

  dzień dobry.
  Ile mozna zarobić miesięcznie nie opłacając podatku lub ile można zarobić miesiecznie płcąc podatek ale bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej.
  Przykładowo przyjmijmy że mój zarobek miesieczny to 600 zł jakie musze płacić podatki oraz czy muszę rejestrować działalność?
  pozdarwiam

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pana Pawła:
  Z tego co Pan pisze to spełnia Pan warunki aby z działalności gospodarczej którą chce Pan założyć opłacać składki w KRUS. Ale jak podejmie Pan pracę za granicą w tym okresie to ustaje Pana ubezpieczenie w KRUS. Nastąpi przerwa w opłacaniu składek.
  Więcej informacji na ten temat uzyska Pan w swoim oddziale KRUS.

 • paweł

  Witam,chce założyć działalność na krusie?wszystkie warunki spełniam.ale raz w roku pracuję legalnie na okres około 7tygodni za granicą?czy ta praca będzie przeszkadzać w jakiś sposób prowadzeniu działalności,mam na mysli zarobek i czas spędzony za granicą?Pozdrawiam Paweł

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pana Jana Dest:
  Jeżeli był Pan ubezpieczony w KRUS i dodatkowo zatrudniony np. na umowę o pracę, umowę zlecenie to wtedy następuje przerwa w opłacaniu składek KRUS. Fakt ten należy zgłosić do swojego oddziału KRUS który zawiesi na ten okres Pana składki. I teraz jak chciałby Pan założyć działalność gospodarczą to należy spełnić warunki zawarte w artykule 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników , czyli podlegać temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata.
  Wyjątkiem w tej sytuacji będzie tylko to, że jeżeli Pana dodatkowe zatrudnienie była to umowa o dzieło która nie rodzi obowiązku opłacania składek to wtedy nie informujemy o tym fakcie KRUS i nie będzie przerwy w opłacaniu składek.

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Edyty P.
  Nie może Pani w tej sytuacji opłacać składek w KRUS.

 • Jan Dest

  Opłacając KRUS i byłem również zatrudniony to muszę wykazać przychody za poprzedni rok (z tytułu zatrudnienia) – chcąc założyć działalność gospodarczą?

 • EDYTA.P.

  WITAM.
  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA JEST OD 2007R- BRANŻA KOPALNICTWA KRUSZYW.FIRMA CAŁY CZAS INWESTUJE-AKTUALNIE ZATRUDNIA 4 OSOBY , CZY MOGĘ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ PRZENIEŚĆ DO KRUS???
  DZIĘKUJE.

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Marty M:
  Jeżeli Pani mąż będzie zameldowany jako domownik u Pani rodziców będących rolnikami i opłacających KRUS to musi być za niego opłacana nieprzerwanie składka co najmniej 3 lata w KRUS. Po tym okresie zakładając działalność gospodarczą może opłacać on składki w KRUS z tej działalności.

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pana Jana Dest:
  Może Pan założyć dowolną działalność gospodarczą i opłacać składki w KRUS jeżeli spełnia Pan warunki zawarte w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  Może Pan prowadzić działalność i być VAT-owcem.
  W art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest napisane:
  cyt: „ Rolnik lub domownik który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:
  pkt.3- nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym.”

 • Jan Dest

  Witam,
  1. Czy można założyć dowolna działalność pozarolniczą i opłacać KRUS (mowa o usługach informatycznych)?
  2. Czy można prowadzić działalność i być VAT-owcem oraz oczywiście odrębnie rolnikiem płacącym KRUS?
  3. Obecnie opłacam składki KRUS oraz jestem zatrudniony – jest to niewielki dodatkowy dochód 800 zł. Rozumie, że chcąc założyć firmę muszę zrezygnować z dodatkowego zatrudnienia?
  Pozdrawiam

 • marta m.

  prosze o poradę. chcemy męża zamoeldować u moich rodziców na gospodarstwie rolnym i opłacać krus. tam też mąż chce otworzyć firmę stolarską ale na krusie. pytanie : czy po zameldowaniu i pzrejściu z zusu na krus musi czekać 3 lata zeby otworzyc firmę??

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pana Rafała Sz.

  W tym przypadku jeżeli będzie Pan chciał założyć pozarolniczą działalność gospodarczą będzie musiał opłacać Pan składki z tej działalności w ZUS.
  Jeżeli Pana umowa o pracę będzie na co najmniej najniższą krajową ( obecnie 1500,00 zł brutto ) to z działalności obowiązkowo należy opłacać w takim przypadku tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
  Natomiast jeżeli umowa o pracę będzie zawarta na mniej niż najniższa krajowa to wtedy z działalności należy opłacać wszystkie składki społeczne ( tylko chorobowa jest dobrowolna ) oraz składkę zdrowotną.
  I w takim przypadku może opłacać Pan ZUS preferencyjny.
  Preferencyjne zasady płacenia składek dotyczą jedynie osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:
  rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005r.,
  w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
  Albo jeżeli nie spełnia Pan tych wymogów to należy opłacać pełny ZUS.
  Podstawy oraz składki jakie należy opłacać na ZUS preferencyjny i pełny ZUS w 2012 r. znajdzie Pan w powyższym artykule.

 • Rafał Sz.

  Witam, mam pytanie

  Jestem synem rolnika, prowadzącego małe gospodarstwo, oprócz tego ojciec pracuje na pełnym etacie w firmie nie związanej z rolnictwem, (umowa o prace), płaci składki w ZUS od 10 lat, ja również pracuje na etacie (umowa o prace). A teraz pytanie: czy chcąc otworzyć jeszcze działalność pozarolniczą – gospodarczą (jako domownik) będę miał jakieś zniżki w ZUS? czy skoro mój pracodawca płaci za mnie ZUS, je nie będę musiał płacić?

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytania Pana Mariana Rews:
  Nie może opłacać Pan składek w KRUS z działalności gospodarczej w tym przypadku. Dopiero jak np. dokupi Pan brakującą ilość ziemi to od momentu zakupu tej ziemi liczymy 3 lata z mocy ustawy i dopiero po tych 3 latach może opłacać Pan składki KRUS z działalności gospodarczej.

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pana Jacka Malinowskiego:
  Jeżeli w chwili obecnej nie podlega Pan do żadnego ubezpieczenia i chce założyć Pan działalność gospodarczą i opłacać składki w KRUS to pomimo tego, że posiada Pan 3 ha ziemi nie może opłacać Pan składek w KRUS. Aby opłacać składki w KRUS należy 3 lata przed rozpoczęciem działalności gospodarczej podlegać do ubezpieczenia KRUS.

 • malinowski jacek

  Mam 41 lat od 20 do 30 roku życia opłacałem krus dalsze lata pracowałem i szef opłacał za mnie zus zostałem zwolniony chciałbym założyć działalność gospodarczą czy moge opłacać krus mam 3h ziemi

 • Marian Rews

  Witam, składki płacę dobrowolnie dlatego że posiadana przeze mnie ziemia jest słabej klasy i po przeliczeniu nie daje to tzw. 1 hektara przeliczeniowego.
  Chętnie dokupiłbym brakują ilość ziemi aby spełnić wymogi lecz czy obowiązuje mnie 3-miesięczny okres po którym mógłbym rozpocząć działalność.
  Proszę w miarę możliwości też o odpowiedz na moje wcześniejsze pytanie.

 • M.Michalak

  Z informacji jakie uzyskałam w informacji KRUS nie może opłacać Pan składek KRUS tylko dobrowolnie posiadając 5 hektarów ziemi,dlatego proszę udać się do swojego oddziału KRUS w celu sprostowania tej sytuacji.

 • Marian Rews

  Witam, od 10 lat płacę KRUS dobrowolnie mimo iż posiadam 5 hektarów ziemi lecz jest to minimalnie poniżej 1 hektara przeliczeniowego.
  Chciałbym rozpocząć działalność gospodarczą czy w takim wypadku mogę dalej opłacać KRUS czy muszę przejść na ZUS.
  Pozdrawiam i proszę o odpowiedz.

 • M.Michalak

  Dotyczy odpowiedzi na pytanie Pani Iwony Skowrronek:
  Jeżeli nie posiada Pani żadnego tytułu ubezpieczeń i posiada Pani grunty rolne powyżej 1 ha przeliczeniowego to może ubezpieczyć się Pani w KRUS.

 • M.Michalak

  Pytanie to nie jest związane z powyższym artykułem.
  Myślę, że powinna się Pani udać do oddziału KRUS i tam uzyska Pani odpowiedź na powyższe pytania.

 • iwona skowrronek

  mam 41lat czy mogłabym płacic krus zamiast zus czy nie jest za puzno

 • irena gołębiewska

  Jestem córką rolnika. mieszkałam na wsi w . i od poniedziałku do piątku pracowałam w gospodarstwie o pow 37ha. Pracowałam fizycznie przy wykopkach, sianokosach i żniwach oraz w codziennych czynnościach… W weekendy jeździłam na studia zaoczne. Działo się tak (od 20-22 roku życia)… nie opłacałam składek na KRUS.. teraz poszłam na staż i do pracy – byłam ubezpieczona w ZUS,,, – Teraz jestem bezrobotna i chcę wrócić do pracy na wieś – do ojca… Czy istnieje szansa ubiegania się o „wypełnienie luki w życiorysie apropo’ pracy na wsi..tj.. dokonaniu opłaty za 2lata przepracowane??? Czy jest na to jakaś szansa?? Czy oświadczenie sąsiadów że rzeczywiście pracowałam coś tu pomoże?? Czy to 2 stracone lata?? Proszę o odpowiedź…

 • M.Michalak

  dotyczy odpowiedzi na pytanie Pani Małgorzaty Kieras:

  Pytanie to nie jest związane z powyższym artykułem.

 • M.Michalak

  dotyczy odpowiedzi na pytanie Pana Adama Adamczewskiego:

  Jeżeli za żonę jako domownika opłacana była nieprzerwanie składka co najmniej 3 lata w KRUS to zakładając działalność gospodarczą opłaca ona składki w KRUS z tej działalności.

 • M.Michalak

  dotyczy odpowiedzi na pytanie Pani E.Nowak:

  Jeżeli podlega Pani co najmniej 3 lata do ubezpieczenia KRUS i nie ma znaczenia czy jest Pani rolnikiem czy domownikiem to zakładając działalność gospodarczą podlega Pani do KRUS.

 • M.Michalak

  dotyczy odpowiedzi na pytanie Pana Marcina Woźniak:
  Jeżeli spełnia Pan warunki podlegania w KRUS które są przedstawione w powyższym artykule to zakładając działalność gospodarczą opłaca Pan składki w KRUS.
  A temat działalności gospodarczej jest omówiony tutaj. Podaje linka:
  http://www.ifirma.pl/jak-zalozyc-firme/wypelnij-edg-1-w-swoim-miescie.html

 • Małgorzata Kieras

  Od trzech lat jestem na rencie powypadkowej, wypadek był związany z pracą w gospodarstwie.Nie jest to renta stała.
  Jako że nie przekazałam nikomu gospodarstwa , dostaję niecałe 300 zł.
  Chciałabym skorzystać z pieniędzy unijnych na uruchomienie działalności gosp. pozarolniczej.Wszędzie spotykam się z odmową gdyż argument brzmi :
  Nie jest Pani rolnikiem . Aby otrzymać wsparcie trzeba być przez ostatni rok ubezpieczonym w KRUS.

 • Adam Adamczewski

  prowadzę firmę i podlegam pod KRUS, płacę również składkę za żonę która nie pracuje, żona chce założyć firmę i przejść na ZUS (dodam że w KRUS jest nieprzerwanie od ponad 3 lat, i nie jest właścicielem ziemi), pytanie czy zakładając firmę z automatu podlegać będzie pod KRUS w sensie żę krus nie bedzie chciał jej „wypuścic” czy może bez problemu przejść na ZUS?

 • Ela Nowak

  Witam.
  Jestem ubezpieczona w gospodarstwie rolniczym rodzicow od 8 lat.W tym roku zamietrzam zalozyc wlasna dzialalność pozarolniczą Rodzice maja gospodarstwo 1,19 ha(ok.0,39 przeliczeniowego), czy zebym mogla kontynuowac ubezpieczenie KRUS musi być przeliczeniowo powyżej 1 ha czy ogólnie użytkow rolnych ?

 • marcin wozniak

  witam. Przyznano mi dotacje na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ,chcę produkować brykiet ze słomy;budynek zarejestrowany był pod hodowle,jak teraz mam go przekształcić na produkcyjny??,jakie kroki teraz powinienem zrobić? Jak powinienem otworzyć działalność 1-osobową(ja jako osoba fizyczna) podlegającą w krus .co robić???

 • M.Michalak

  Nie może opłacić Pan składek wstecz.

 • http://blog.firma.pl pat o’donel

  pytanko do powyzej odpowiedz „o\i po 3 latach ciaglego ubezpieczenia w KRUS moze dopiero zalozyc pani dzilalnosc i polacac skaldki KRUS ” moje pytanie czy jest taka mozliwosc ze oplaci 3 lata wstecz??? ??? I jest sie juz w krus ????

 • M.Michalak

  Jeżeli prowadzi Pani działalność gospodarczą i opłaca Pani składki z działalności w ZUS to nie może podlegać Pani do KRUS.
  Dopiero w przypadku jak zawiesi Pani działalność czy zlikwiduje ją i zakupi Pani ziemię powyżej 1 h będzie podlegać Pani do KRUS. I po trzech latach ciągłego ubezpieczenia w KRUS może dopiero założyć Pani działalność i opłacać składki w KRUS. Wtedy może też Pani odwiesić zawieszoną wcześniej działalność i opłacać z niej składki w KRUS.

 • Jolanta Rydz

  Witam
  Od dwóch lat prowadzę działalność gospodarczą na ZUS, chcę zakupić działkę rolną pow. 1ha czy będę mogła przenieść się z ZUS do KRUS i prowadzić działalność rolniczą oraz pozarolnicza?

 • M.Michalak

  Tak może założyć Pani działalność gospodarczą.W przypadku domownika który chce założyć i prowadzić działalność gospodarczą obowiązują takie same zasady jak w przypadku rolnika prowadzącego działalność.Zostało to opisane w powyższym artykule.

 • ALEKSANDRA MRUK

  WITAM
  ZOSTAŁAM ZWOLNIONA Z PRACY I CHCE POZOSTAĆ WSPÓLNIE W GOSPODARSTWIE Z RODZICAMI I OPŁACAĆ KRUS JAKO DOMOWNIK. CZY MOGĘ JAKO DOMOWNIK ZACZĄĆ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I OPŁACAĆ KRUS?

 • Joanna Zalewska

  Tak, ta część składki KRUS, która jest związana z prowadzoną działalnością jest jej kosztem i można ją zaksięgować w dacie opłacenia składki.

 • Żaneta Wozniak

  Witam,

  Prowadzę działalność gospodarczą i jestem ubezpieczona w KRUS opłacam podwójną składke z tytułu prowadzenie działalności gospodarczej. Czy mogę od podatku na koniec roku odjąć część składki KRUS opłaconej na działalność gospodarczą?

  Z poważaniem,

  Żaneta Woźniak

 • M. Michalak

  W tym przypadku przy prowadzeniu współpracy obowiązują Pana takie same zasady jak w przypadku osoby prowadzącej działalność.Zostało to opisane w powyższym artykule.

 • http://blog.ifirma.pl/2010/04/rolnik-prowadzacy-dzialalnosc-gospodarcza-zus-czy-krus/ RAFAŁ JABŁOŃSKI

  JEŻELI MOJA ŻONA ROZPOCZNIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
  BĘDĄC NA UBEZPIECZENIU KRUS USŁUGI TRANSPORTOWE TO CZY JA BĘDĘ MÓGŁ JAKO MAŁŻONEK PŁACĘ TEŻ UBEZPIECZENIE KRUS
  JEŹDZIĆ SAMOCHODEM TRANSPORTOWYM W CZASIE JEJ NIEDYSPOZYCJI

 • marcin apis

  ustosunkuję się do tych przepisów następująco:zapraszam notabli rządowych aby zapisali się do klubu morsów,to zdecydowanie schłodzi ich zapędy do pobierania haraczy(mam taką nadzieję).Tak składki zus jak i próg 1333zł z prowadzenia działalności w krus,który zmusza do płacenia haraczu są niemoralne.W sytuacji upadku kraju wprowadzają drakońskie (mafijne) opłaty, które blokują jakikolwiek rozwój kraju.Nędzy przybywa,Polacy są zmuszeni uciekać z kraju,a rząd zaciera ręce że dobrze służy sprawom unii, korporacjom zachodnim(wymienię chociażby MONSANTO)bo dotyczy rolnictwa. Ta bulwersująca sprawa ma charakter czysto korupcyjny.Powiem jaśniej kto przystaje ze zbrodniczą korporacją jest zbrodniarzem.ŻYJEMY W KRAJU GDZIE ŁAMANE SĄ PRAWA CZŁOWIEKA DO GODNEGO ŻYCIA , DO OCHRONY ZDROWIA-MOŻNA TAK WYMIENIAĆ DALEJ.TO SMUTNE TRAGICZNE W SWOJEJ WYMOWIE.

Archiwum bloga
Pobierz blog na telefon