Kasa fiskalna. Obowiązek rejestrowania sprzedaży w 2014 r.


Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzić jej ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Istnieją od tego obowiązku liczne zwolnienia określone w rozporządzeniu MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wysokość limitów zwalniających z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej

Ustawodawca zwolnił z obowiązku posiadania kasy podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż w 2012 roku, z tymże limit po przekroczeniu którego należy założyć kasę fiskalną wynosi dla nich 20 000 zł.

Zwalnia się od obowiązku posiadania kasy również podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż w latach ubiegłych, ale do tej pory nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania na kasie. Dla tych podmiotów limit wynosi 20 000 zł.

Do limitu wliczana jest sprzedaż netto – gdy firma jest podatnikiem podatku VAT, w przeciwnym wypadku brane są pod uwagę kwoty brutto.

Lista artykułów, których sprzedaż zawsze musi być rejestrowana na kasie

Wyżej wymienione limity nie obowiązują, jeżeli podatnik w ramach prowadzonej działalności wykonuje czynności wymienione w
paragrafie 4

wspomnianego wcześniej rozporządzenia.

Podatnicy mający zamiar sprzedawać towary lub świadczyć usługi przytoczone w tym paragrafie mają obowiązek założyć kasę fiskalną jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności. Nie mają do nich zastosowania żadne zwolnienia.

Lista usług zwolnionych z ewidencjonowania na kasie fiskalnej

W załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wymieniona jest grupa czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej bez względu na wartość obrotu. Są to m.in. usługi: kurierskie, finansowe, ubezpieczeniowe, a także w zakresie edukacji

pełna lista

Proporcja wyznaczająca obowiązek rejestrowania na kasie u przedsiębiorców prowadzących sprzedaż zwolnioną z obowiązku rejestracji i podlegającą obowiązkowi

W sytuacji gdy podatnik w ramach działalności gospodarczej świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności klika rodzajów usług lub sprzedaje różne towary (w tym wykonuje także czynności zwolnione wymienione w załączniku do rozporządzenia), w celu sprawdzenia czy musi on założyć kasę powinien wyliczyć proporcję sprzedaży wymienionej w załączniku do rozporządzenia do sprzedaży ogółem na rzecz tych osób. Jeżeli udział sprzedaży zwolnionej przekroczy 80 %, wtedy podatnik może skorzystać w danym roku w całym zakresie swojej działalności ze zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej. Zwolnienie to zostanie omówione na przykładzie. Załóżmy, że podmiot w ramach działalności gospodarczej świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności usługi sprzątania, usługi edukacyjne oraz sprzedaje sprzęt AGD. Przychód jaki osiągnął z tego tytułu wyniósł w poprzednim roku łącznie 60 000 zł, z czego 20 000 zł dotyczy usług sprzątania, 36 000 zł przypada na usługi edukacyjne, a pozostałe 4 000 zł związane jest z handlem. Usługi edukacyjne korzystają ze zwolnienia, natomiast sprzedaż urządzeń AGD oraz usługi sprzątania nie są zwolnione z obowiązku posiadania kasy. Podmiot musi zatem wyliczyć proporcję: 36 000 / 60 000 = 0,6 x 100% = 60 %. Uzyskany wynik oznacza, że na podmiocie ciąży obowiązek założenia kasy fiskalnej, na której będzie musiał ujmować sprzedaż sprzętu AGD oraz usług sprzątania (czyli obowiązek ten dotyczy tylko czynności nie wymienionych w załączniku).
Lista czynności szczególnych zwolnionych z ewidencjonowania

W przypadku następujących czynności ujętych w załączniku: pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wył. PKWiU 55.90.13.0 dot. wyłącznie usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych), wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, usługi związane z obsługą rynku nieruchomości – ustawodawca uzależnił zwolnienie od obowiązku dokumentowania sprzedaży przez podatnika fakturą lub równoważnym rachunkiem. W przypadku jej braku, podatnik będzie zobligowany do założenia kasy rejestrującej.

Ustawodawca przewidział również w omawianym załączniku zwolnienie dla podmiotów, które sporadycznie świadczą usługi na rzecz osób nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych – bez określenia ich rodzaju. Tutaj podano dwa warunki: każde świadczenie musi być udokumentowane fakturą, a liczba wszystkich transakcji w danym roku nie może przekroczyć 50 (przy czym nie może być więcej niż 20 odbiorców). Nie ma w tym przypadku ograniczenia kwotowego.

Sprzedaż wysyłkowa
Warto poruszyć także jeszcze jedną z czynności wymienionych w załączniku – sprzedaż wysyłkową. Zwolnienie z obowiązku rejestrowania tej sprzedaży na kasie dotyczy sytuacji gdy zapłata otrzymywana jest za pośrednictwem banku lub poczty – chodzi tu o możliwość zidentyfikowania klienta. Dodatkowo podatnik musi prowadzić szczegółową ewidencję dowodów zapłaty. Jeśli podatnik otrzyma raz zapłatę gotówką, wtedy obowiązuje go limit, do którego dolicza się całą wcześniejszą sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności. W sytuacji gdy podmiot posiada już kasę fiskalną (założoną z innego tytułu) i jednocześnie prowadzi sprzedaż wysyłkową, nie musi on jej nabijać na kasę kiedy spełnione są wymienione wyżej warunki. Natomiast gdy chociaż jeden raz ujmie sprzedaż wysyłkową na kasie, to od tego momentu będzie musiał już całą sprzedaż ewidencjonować przy jej użyciu.

Zmiany przewidziane od 2011

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Krzysztofa Pareckiego: oznacza to, że jeśli zamierzamy sprzedawać wyroby z metali szlachetnych lub z ich udziałem (dotyczy to m.in. srebra), to mamy obowiązek założyć kasę fiskalną jeszcze przed pierwszą sprzedażą. Zwolnienie dotyczące sprzedaży wysyłkowej nie ma w tutaj zastosowania.

 • Krzysztof Parecki

  Pani Katarzyno, przyznam, że jest to zagmatwane dla mnie bo ciężko mi wyciągnąć wspólny mianownik z tego co czytam.
  1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy tych, którzy prowadzą wyłącznie sprzedaż wysyłkową na rzecz osób fizycznych nawet jeżeli przekroczą obrót 40 000 zł ale muszą prowadzić szczegółową ewidencję.
  2. Zapis w paragrafie 4 pkt.6 mówi, że zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania nie dotyczy przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub
  z udziałem tych metali, która nie może korzystać ze
  zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113
  ust. 1 i 9 ustawy;
  Mam wrażenie, że to można różnie interpretować tzn.
  czy sprzedaż wysyłkową można traktować jako dostawę? Dostawę wykonuje człowiek który np. sklepom jubilerskim dowozi towar – to jest dla mnie dostawa.
  Inna interpretacja, która przychodzi mi do głowy to, interpretacja drugiej części zapisu „…która nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;” czyli nie może z tego zwolnienia korzystać dostawca, u którego przekroczono obrót 10 000€ ?
  Proszę o pomoc.

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Krzysztofa Pareckiego: lista wyrobów, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług, znajduje się w załączniku do rozporządzenia MF w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (podane są tam ich symbole PKWiU). W przypadku ich sprzedaży nie ma zastosowania żadne zwolnienie dotyczące kasy fiskalnej. Należy ją założyć jeszcze przed wykonaniem pierwszej sprzedaży.

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Doroty Kamińskiej: w tej sytuacji obowiązują Panią limity, w pierwszym roku sprzedaży 20 000 zł, w kolejnym 40 000 zł. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że będzie Pani w przyszłości dokonywała sprzedaży przez internet.

 • Krzysztof Parecki

  Witam
  Sporo się naczytałem nt kasy i mam tylko jedno pytanie.
  Od 04.2010 prowadzę sprzedaż biżuterii srebrnej tylko drogą wysyłkową, wpłaty są ewidencjonowane na koncie – doczytałem, że dopoki jest to tylko drogą wysyłkową to limitowi 20 000 / 40 000 nie podlega się ale wyczytałen również, że „dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy,”
  Czy sprzedając tylko droga wysyłkową srebrną biżuterie nie podlegam zwolnieniu od ewidencjonowania kasą ?
  Dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

 • Dorota Kamińska

  Mam pytanie dotyczące kasy fiskalnej.Zajmuję się sprzedażą odzieży na targowiskach i straganach,a w przyszłości chciałabym zająć się sprzedażą odzieży i i innych artykułów,np.w okresie świątecznym lampek choinkowych,przez internet(np.allegro).Jestem na ryczałcie 3%,i czy w związku z tym powinnam mieć kasę fiskalną,czy po prostu wystarczy ewidencjonowanie przychodu za pomocą paragonów.

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Tomasza Burdy: przy sprzedaży artykułów wymienionych w paragrafie 4 nie mają zastosowania limity. Oznacza to, że podatnicy mający zamiar sprzedawać towary lub świadczyć usługi przytoczone w tym paragrafie mają obowiązek założyć kasę fiskalną jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności. Jeżeli dokonuje Pan sprzedaży tych artykułów tylko na rzecz firm, to kasa fiskalna nie ma tutaj zastosowania.

 • Tomasz Burda

  W paragrafie 4 wymieniona jest lista artykułów, których sprzedaż zawsze musi być rejestrowana na kasie – ale jednoznacznie nie określono czy dotyczy to tylko limitów.
  Czy muszę posiadać kasę fiskalną jeżeli sprzedaję również artykuły wymienione w tym paragrafie tylko firmom lub osobom prowadzącą DG?

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Doroty Rusewicz: jeżeli pierwsza sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej miała miejsce dopiero w 2010 roku, to na ten rok obowiązuje Panią limit 20 000 zł. Jeżeli nie założyła Pani kasy w terminie, to proszę zrobić to jak najszybciej. Za niedopełnienie obowiązku naczelnik US może wymierzyć karę za okres od powstania obowiązku do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W celu jej uniknięcia proponuję złożyć „czynny żal”. Przykład takiego pisma znajdzie Pani w artykule:
  http://blog.ifirma.pl/2010/03/czynny-zal-sposobem-na-unikniecie-kary/

 • Dorota Rusewicz

  Witam, w grudniu 2009r rozpoczęłam działalność ale pierwsza sprzedaz na rzecz osoby fizycznej była w marcu 2010r. Jaki limit mnie obowiązuje na zainstalowanie kasy fiskalnej 20 tys czy 40 tys i co jesli do tej pory tej kasy niezainstalowałam pomimo przekroczenia limitu? Jak z tego wybrnąć?

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Bartłomieja Bińkowskiego: zwolnienia z obowiązku założenia kasy rejestrującej nie dotyczą podmiotów dokonujących sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). Podatnik jest zobowiązany założyć kasę jeszcze przed pierwszą taką sprzedażą.
  Gdy koszty przesyłki będą wliczone w cenę towaru i wykazane razem z nim w jednej pozycji, to całość należy opodatkować stawką VAT właściwą dla danego towaru. Jeżeli koszty te doliczane są do ceny i wykazane będą w oddzielnej pozycji, kwotę tą traktuje się jako odrębną usługę i należy ją opodatkować stawką 22%.

 • Bartłomiej Bińkowski

  Witam. Jestem na ryczałcie ewidencjonowanym, zajmuję się handlem wysyłkowym oraz stacjonarnym (targi) galanterii skórzanej. Chce sprzedawać akcesoria samochodowe tylko przez internet przy zapłacie tylko przez pocztę i bank, czy mogę skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej? Czy całą kwotę przychodu łącznie z kosztami przesyłki mogę opodatkować 3%? Pozdrawiam

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Tomasza Górki: kwota 20 000 zł dotyczy tylko pierwszego roku w którym przedsiębiorca rozpoczął sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. W kolejnym roku limit ten wzrasta. W 2010 roku wynosi on 40 000 zł. Jeżeli sprzedaje/świadczy Pan usługi wyłącznie innym firmom na podstawie faktur VAT lub rachunków (u nievatowca), to kasa fiskalna nie ma tutaj zastosowania.

 • Tomasz Górka

  prowadzę działalność od listopada 2008r – do tej pory nie przekoczyłem obrotu 20tys rocznie więc nie mam kasy – czy jest prawdą że kwota jaką przekroczę żeby wejść na kasę to 40 tys???

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Sebastiana Tomczaka: do limitu nievatowiec wlicza całą kwotę otrzymaną od klienta. Przy sprzedaży wysyłkowej, dopóki zapłatę otrzymuje Pan za pośrednictwem poczty lub banku, nie musi Pan zakładać kasy rejestrującej. Gdy dokonana Pan choć jednej sprzedaży i otrzyma zapłatę “do ręki”, wtedy obowiązuje Pana limit, do którego dolicza się całą wcześniejsza sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności.

 • Sebastian Tomczak

  Witam, prowadzę działlność pierwszy rok. W niedługim czasie mój przychód przekroczy 20.000 i będę musiał mieć kasę fiskalną. Sprzedaję przez internet, więc przychód to towar + koszt wysyłki.
  Do limitu vat liczy się cały przychód.
  A czy do limitu kasy też mam liczyć cały przychód, czy tylko kwoty za sam towat (bez kosztów wysyłki) ?

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Anny Kołodziej: warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest dostawa towarów pocztą lub przesyłkami kurierskimi.

 • Anna Kołodziej

  Mam pytanie.Prowadzę działalność związaną ze sprzedażą wysyłkową.Jestem zwolniona z kasy fiskalnej.Czy jest możliwy odbiór osobisty towaru.? Przypuśćmy ,że zakupu chce dokonać koleżanka.Zapłaciłaby mi za towar przelewem na moje konto ,a zakup odebrałaby osobiście .Czy muszę wysłać do niej paczkę ,nawet jeśli mieszka „za miedzą”żebym miała potwierdzenie nadania przesyłki? Jak to jest?

 • http://www.mirvanos.org Mirosław Nawrocki

  Szanowna Pani Katarzyno Budzińska-Gałan – bardzo Pani dziękuję. Wreszcie mi to ktoś jednoznacznie stwierdził – dziękuję bardzo i pozdrawiam

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Tomasza Patrzałka: to czy może Pan teraz zrezygnować z kasy fiskalnej, zależy od tego z jakiego tytułu ją Pan założył i jakie usługi Pan obecnie świadczy.
  I tak, jeżeli na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności świadczy Pan jedynie usługi telekomunikacyjne (a kasę założył Pan dobrowolnie), to teraz może Pan z niej zrezygnować.
  Natomiast gdy świadczy Pan jeszcze inne usługi na rzecz osób prywatnych (i nie są one wymienione w paragrafie 4), to w celu ustalenia czy należy ujmować je na kasie, powinien Pan wyliczyć proporcję sprzedaży zwolnionej do sprzedaży ogółem na rzecz tych osób (przykład podany jest artykule). Kiedy usługi zwolnione przekraczają 70 % całej sprzedaży z tego tytułu, to nie ma Pan obowiązku nabijania ich na kasę (bez względu na otrzymany wynik sprzedaż zwolniona nie podlega obowiązku rejestracji na kasie). Jeżeli nie obliczał Pan proporcji i ujmował Pan na kasie wszystkie usługi na rzecz osób prywatnych, to powinien Pan ją jak najszybciej wyliczyć. Dzięki temu będzie Pan mógł sprawdzić czy przysługuje Panu zwolnienie.

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Mirosława Nawrockiego: obowiązek założenia kasy jeszcze przed pierwszą sprzedażą dotyczy tylko dostawy danych lub oprogramowania komputerowego na płytach, taśmach, dyskietkach oraz kartach pamięci. Gdy będzie Pan sprzedawał stworzone przez siebie aplikacje/programy tylko w formie elektronicznej, to powyższy przepis Pana nie dotyczy.

 • http://pkd-kody.pl/ Tomasz Patrzałek

  99% proc faktur to faktury za usługi z PKD 64.2 do ktorych klepie paragony od lat – obecnie uslugi z 64.2 zwolnione sa z ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Czy nie mozna zrezygnowac z kasy ? Czy jest jakis sposob obejscia tego tematu ?

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  Niestety, jeśli raz ujął Pan tą sprzedaż na kasie, to musi Pan to już kontynuować.

 • http://www.mirvanos.org Mirosław Nawrocki

  Witam
  Fragment paragrafu 4 :

  7)dostawy nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, płyt DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży,

  Płyty CD – a jeśli ja nie sprzedaję nic na nośnikach tylko np. klient kupuje mój produkt (napisany przeze mnie lub usługa wykonana przeze mnie) na allegro czy na stronie WWW, który wysyłam mu mailem ? Można to do tego podporządkować ?

  dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

 • Tomasz Patrzałek

  Zaraz po założeniu spółki cywilnej w roku 2006 księgowa kazała nam kupić kasę fiskalną i ewidencjonować całą sprzedaż. 99 % tej sprzedaży to sprzedaż łącz internetowych klientom indywidualnym nie prowadzącym działalności gospodarczej. Co miesiąc otrzymuję tysiące przelewów na konto bankowe, wybijam tysiące paragonów i do nich tysiące faktur. Pytanie : czy mam obowiązek rejestrować tą sprzedaż na kasie fiskalnej – wg. księgowej jak już zacząłem z kasą to tak do śmierci ?

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  W pierwszym roku, w którym rozpoczęto sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, limit po przekroczeniu którego należy założyć kasę fiskalną wynosi 20 000 zł (nie jest on obliczany proporcjonalnie do okresu od którego nastąpiła sprzedaż). Jeżeli podatniki nie przekroczył tej kwoty (i nie powstał obowiązek założenia kasy z innego tytułu), to w kolejnym roku nie zakłada on kasy. Obowiązuje go już wyższy limit – 40 000 zł.

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  Do limitu brana jest pod uwagę cała sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. Jeżeli usługi doradztwa wykonywane były również na rzecz takich osób, to przychody otrzymane z tego tytułu mają wpływ na ustalenie limitu.

  I tak, gdy podatnik w ramach działalności wykonuje usługi zwolnione z obowiązku rejestrowania na kasie (usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania podlegają właśnie takiemu zwolnieniu) oraz te podlegające obowiązkowi (w tym przypadku będzie to pozostała sprzedaż, zarówno ta ze sklepu jaki i wysyłkowa), w celu sprawdzenia czy musi on założyć kasę powinien wyliczyć proporcję: sprzedaż zwolniona do sprzedaży ogółem na rzecz osób nieprowadzących działalności. Jeżeli udział sprzedaży zwolnionej w poprzednim roku przekroczył 70 %, wtedy podatnik może skorzystać w kolejnym roku w całym zakresie swojej działalności ze zwolnienia do założenia kasy fiskalnej.

  Jeżeli chodzi o pierwszy rok w którym wystąpiła sprzedaż zwolniona z obowiązku posiadania kasy, w celu oszacowania wskaźnika posługujemy się szacunkowymi danymi.

  Proszę także pamiętać, że przedsiębiorcy świadczący w ramach działalności usługi w zakresie doradztwa mają obowiązek zarejestrować się jako płatnicy podatku VAT jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności (nie ma tutaj zastosowanie zwolnienie podmiotowe i limit).

 • Dorota Lipińska

  Czy limit w roku 2009 – 20000 zł wolny od zainstalowania
  kasy dotyczy całego roku czy może to być miesiąca. Od grudnia 2009 prowadzę działalność i przykładowo za grudzień mam przychód ( bo jestem na ryczałcie) około 9 tysięcy zlotych w styczniu wchodzę na kasę czy nie.

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku bankowego dla transakcji, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro. W przypadku transakcji o niewielkich wartościach, konto firmowe nie jest wymagane. Warto jednak je założyć mając na uwadze kontrolę z urzędu skarbowego. Proszę także pamiętać o podatku Belki.

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  Gdy otrzymała Pani chociaż raz zapłatę „do ręki”, to obowiązuje Panią limit, do którego dolicza się całą wcześniejszą sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności za dany rok. Limit ten wynosi odpowiednio w pierwszym roku 20 000 zł, w kolejnym jest to już 40 000 zł.

 • http://www.stelektronik.pl/ Sebastian Tomczyk

  Czy w przypadku sprzedaży wysyłkowej gdy zapłata otrzymywana jest za pośrednictwem banku lub poczty (i można zrezygnować z kasy fiskalnej) wymagane jest posiadanie firmowego rachunku bankowego, czy wystarczy zwykły ROR? Mam na myśli wpłaty od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 • Magdalena Walczak

  Witam, jesli prowadze dzial. handlowa w sklepie stacjonarnym, oraz przez internet (gdzie zaplata nastepuje na konto bankowe) oprocz tego doradztwo w zakresie prowadzenie dzial. i moj obrot w sumie wynosi 52 000. Wystawilam osobom fizycznym rachunki za doradztwo na kwote 9000 a sprzedaz przez internet to okolo 15000. W takim ukladzie czy podlegam obowiazkowi posiadania kasy fiskalnej?
  Dziekuje za odp.

 • Monika Godlewska

  Witam. Co prawda artykuł pochodzi z kwietnia a mamy już styczeń następnego roku, ale właśnie w związku z zamknięciem roku mam pewien problem na który, szukam informacji i proszę o pomoc. Mianowicie w roku 2010 przechodzę na pełną księgowość. Moja działalność opiera się w 99% na sprzedaży wysyłkowej. Biuro prowadzące księgę żądało do wystawianych paragonów fiskalnych faktur dla nabywców. Obecnie księgi będą prowadzone w firmie. Zastanawiam się nad możliwością skorzystania ze zwolnienia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej oczywiście zachowując wszystkie wymagane tym zwolnieniem dane. Dodam, że wpłaty realizowane były na konto, pobierane przez kuriera oraz zdarzały się wpłaty gotówkowe. Czy w tej sytuacji mogę zrezygnować z prowadzenia kasy?

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  W pierwszym roku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności limit zwalniający z założenia kasy fiskalnej wynosi 20 000 zł. W kolejnym roku (pod warunkiem, że przedsiębiorca wcześniej nie podlegał obowiązkowi ewidencjonowania przy jej użyciu) wynosi on 40 000 zł. Gdy podatnik założy już kasę fiskalną musi on całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności ewidencjonować przy jej użyciu (dotyczy to także kolejnych lat).

 • Kasia Nowacka

  Rozpoczęłam działalność pod koniec 2009 r. Do końca roku nie przekroczę 20.000 zł ze sprzedaży. Czy dobrze rozumiem, że od stycznia 2010 r.(rozpocznie się kolejny rok kalendarzowy prowadzenia działalności) obowiązywać mnie będzie limit 40.000 i póki go nie przekroczę, to nie muszę zakładać kasy fiskalnej. Czy jeśli go przekroczę w 2010 i założę kasę, to czy w 2011 nadal limit 40.000 zł będzie naliczał się od początku? Czy po prostu jak raz założę kasę, to muszę ją już stale prowadzić, bez względu na to, jak wysokie będą obroty?

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  Limit w wysokości 20 000 zł dotyczy jedynie obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Przekraczając go przedsiębiorca nie musi rejestrować się jako płatnik podatku VAT. Kwota 20 000 zł dotyczy tylko pierwszego roku w którym przedsiębiorca rozpoczął sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. W kolejnym roku limit ten wynosi już 40 000 zł.
  Kwota po przekroczeniu której przedsiębiorca ma obowiązek dokonać rejestracji jako płatnik podatku VAT wynosi w roku 2009 – 50 000 zł. W pierwszym roku działalności limit ten jest obliczany proporcjonalnie, począwszy od dnia pierwszej sprzedaży.

 • Kazimierz Majdan

  Mam pytanie, jeśli chodzi o kwotę 20 tys. zł po przekroczeniu której muszę prowadzić ewidencję Vat.
  Czy chodzi o przekroczenie kwoty w roku czy wogóle ???

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  Sprzedaż wysyłkowa (z wyjątkiem dostawy towarów wymienionych w paragrafie 4 rozporządzenia, podanym wyżej w artykule) jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej, jeśli zapłata następuje w całości za pośrednictwem poczty lub na konto bankowe i podatnik prowadzi szczegółową ewidencję dowodów zapłaty na podstawie której można ustalić dane osoby na rzecz której dokonano wysyłki. Klientowi może Pan sporządzić dowód sprzedaży. Powinien on zawierać miejsce i datą wystawienia, kolejny numer, Pana dane, nazwę towaru, ilość oraz cenę.

 • Tomasz Wróbel

  zamierzam założyć działalność gospodarczą, m.in. sklep internetowy. Czy muszę posiadać kasę, a jeśli nie (nie będąc na razie vatowcem) czy mogę wystawić fakturę albo jakiś inny dowód sprzedaży?

 • Teresa Naguszewska

  dlugo poszukiwałam zasad stosowania kas w warsztatach samochodowych..tu najbardziej zrozumiale i prosto.
  Gratuluję.

 • Hanna Liczner

  Prawdą jest, że US kwestionują zbyt ogólne nazwy dla towarów. Nie można w sklepie spożywczym dać wszystkiego jako „art. spożywczy”, musi być podział na pieczywo, przetwory czy napoje. Nie ma wzornika grup towarowych. Najprościej jest poprosić sprzedawcę kasy (serwisanta) o pomoc, mają doświadczenie i instalowali kasy w wielu różnych sklepach.

 • Krzysztof Płochocki

  A powiedzcie mi proszę jakie grupy towarowe powinienem stosować na kasie fiskalnej. Prowadzę sklep w nim mam 17200 produktów. Założyłem na kasie grupę AGD ( a w niej jest około 5600 produktów). Podobno niektóre urzędy kwestionują rejestrację sprzedaży na kasie za pomocą grup towarowych – tłumacząć się że towar nie jest jednoznacznie zidentyfikowany (to prawda – u mnie lodówka i lokówka to ta sama grupa). Co w przypadku gdy towarów jest naprawdę dużo (zwiększyłem w ostatnim czasie asortyment) – czy jest jakiś wzornik grup towarowych do kas fiskalnych?

 • Bożena Żabnicka

  super opracowanie krótko i na temat-gratuluję.Najlepsze w internecie.

 • Joanna Zalewska

  Zużycie zakupionych części w celu wykonania usługi naprawy lub konserwacji pojazdu nie jest traktowane jako sprzedaż towaru i tym samym nie wymusza zainstalowania kasy fiskalnej przez przekroczeniem limitu obrotów. Wystawiając fakturę klientowi wystawia ją Pan na usługę. Do faktury można podpiąć specyfikację zawierającą listę wykorzystanych części.

 • http://blog.ifirma.pl Paweł Ludwiniak

  Dziekuje za odpowiedź , z tego co się orientowałem to małe warsztaty samochodowe nie muszą posiadać tej kasy ponieważ częsci które są montowane do samochodów które naprawiam mogą być sprzedawane jako usługa , tylko nasuwa się pytanie jeżli biore częsci sam. przykładowo na fakture i później je montuje w aucie np: pana kowalskiego to w jakiś sposób należy te części z faktóry umieścic w faktórze pana kowalskiego , a przecież jeżeli je będe wpisywał to strace prawo do zwolnienia z kasy. I teraz nie wiem w jaki sposób to robić?? Czy dokonywać zakupu na paragon?? Czy w jakiś inny sposób??
  Proszę o odpowiedź

 • Joanna Zalewska

  zgodnie z paragrafem 4 pkt. 4 rozporządzenia przed dokowaniem pierwszej sprzedaży z asortymentu „Części i akcesoria samochodowe” musi Pan zainstalować kasę. Do tego czasu obowiązują Pana zasady ogólne dotyczące zwolnienia przysługującego nowootwartym firmom.

 • http://pkd-kody.pl/jak-zalozyc-firme/ paweł Ludwiniak

  Poprawka do komentarza powyżej , prowadzę naprawę i konserwację samoch, i w Pkd mam wpis o sprzedaży detalicznej częsci i akcesoriów do poj. samochodowych lecz jest to punkt pkd dodatkowy i poki co nie wykonuje tejże sprzedaży detalicznej.

 • http://ifirma.blog paweł Ludwiniak

  Poprawka do komentarza powyżej , prowadzę naprawę i konserwację samoch, i w Pkd mam wpis o sprzedaży detalicznej częsci i akcesoriów do poj. samochodowych lecz jest to punkt pkd dodatkowy i poki co nie wykonuje tejże sprzedaży detalicznej.

 • http://blog.ifirma.pl Paweł Ludwiniak

  Witam jestem płatnikem Vat czy jeżeli założyłem działalność gospodarczą zwiazana z warsztatem samochodowym , czyli naprawą i konserwacją pojazdów samochodowych , oraz sprzedażą detaliczną części do samochodów przezemnie naprawianych to czy obejmuje mnie obowiązek posiadania kasy fiskalnej???

 • http://www.blog.ifirma.pl Agnieszka Figurska

  wspaniałe opracowanie dot.kas fiskalnych, krótko, czytelnie i na temat, polecam każdemu !!!!!! wystarczy zajrzeć do tego artykułu a można od razu znaleźć to czego konkretnie szukamy, jesteście najlepsi!!!

Archiwum bloga
Pobierz blog na telefon